L Het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanbrengen van c.v.'s en douches in woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf. Bijlage no. 160 Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij het Gemeentelijk Woningbedrijf komen regelmatig verzoeken van huurders binnen om medewerking voor de aanleg van een douche of een c.v.- installatie. Tot nog toe werden deze verzoeken aan U voorgelegd met het voorstel daarvoor kredieten beschikbaar te stellen. Deze procedure is omslachtig en werkt vertragend op de afhandeling van de aanvragen. Om aan deze problemen tegemoet te komen is in de begroting 1980 van het Gemeentelijk Woningbedrijf binnenlijns een post opgenomen voor de aanleg van 50 c.v.'s en 20 douches in niet nader aangegeven woningen van het Gemeen telijk Woningbedrijf. De hiermede gemoeide kosten zijn als volgt geraamd: 50 c.v.'s a 5.120,gemiddeld 256.000,-- 20 douches a 4-.000,-- gemiddeld 80.000,-- 336.000,— De afschrijvingstermijn van deze investeringen bedraagt 25 jaar. De rente bedraagt thans 11 1/4- Op basis van een 25 jarige 11 1/4% annuïteit bedragen de jaarlijkse lasten derhalve 40.625,-- De hiertegenover staande huuropbrengsten kunnen voor het eerste jaar op 33.170,-- geraamd worden. In het eerste jaar is er dus sprake van een ver lies van 7.455,--. Aangezien deze huurverhogingen deel gaan uitmaken van de jaarlijks te verhogen "kale" huurprijs is deze investering na 8 jaar rendabel Wij zijn dan ook van mening, dat de in de eerste jaren te lijden verliezen kunnen worden gedekt ten laste van de algemene bedrijfsreserveterwijl de winsten in latere jaren kunnen worden toegevoegd aan deze reserve. Onder mededeling dat de Commissie van het Woningbedrijf in het kader van de behandeling van de begroting 1980 reeds met dit voorstel heeft inge stemd, en dat deze commissie zal worden gehoord voordat tot het aanleggen van douches of c.v.-installaties wordt besloten, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierbij afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, ecretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 250