No. 5174. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 160) tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanbrengen van 50 c.v.'s en 20 douches in evenzoveel woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf. BESLUIT: I. voor de aanleg van 50 c.v.'s en 20 douches in de woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf een krediet beschikbaar te stellen van 336.000, II. dat bij iedere aan te leggen c.v.-installatie of douche de Commissie van het Woningbedrijf moet worden gehoord. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris Benoemen van een lid van het bestuur van de Stichting Volkscrediet. Bijlage nr. 161. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Mevrouw G.E.M. Bleeker-Stuur is onlangs periodiek afgetreden als lid van het bestuur van de Stichting Volkskrediet. Op grond van het bepaalde in artikel 5 van de statuten van de stich ting benoemt de Raad der Gemeente Leeuwarden drie leden van het bestuur op voordracht van Burgemeester en Wethouders. Mevrouw Bleeker is indertijd op grond van deze bepaling door U benoemd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van het huishoudelijk reglement voor de stichting zijn aftredende leden terstond herkiesbaar. Mevrouw Bleeker heeft echter medegedeeld zich niet herkiesbaar te stellen. Op verzoek van de Stichting Volkskrediet hebben wij het bestuur van de Stichting "Het Baken", centrum voor Volwassenen-educatie, gevraagd de naam van een kandidaat-lid te noemen. Het bestuur van de stichting "Het Baken" stelt voor mevrouw M. Glas- Doornbos, Woelwijk 3, 9255 KE Tietjerk, consulente gezinsbudgettering, tot lid te benoemen. Hoewel mevrouw Glas-Doornbos buiten Leeuwarden woont heeft het bestuur nadrukkelijk verzocht haar te benoemen vanwege haar deskundigheid op het terrein van de gezinsbudgettering. Bovendien merken wij op, dat de Volks kredietbank een regionale functie heeft. Ter voorziening in de vacature dragen wij mevrouw M. Glas-Doornbos te Tietjerk ter benoeming voor. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 251