Verzoeken om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 en artikel 50 van de Kleuteronderwijswet. Bijlage nr. 162 Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Van het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis onderwijs Leeuwarden en van het bestuur van de Stichting Katholiek onder wijs Leeuwarden zijn aanvragen als bedoeld in artikel 72 van de Lager- onderwijswet 1920, respectievelijk artikel 50 van de Kleuteronderwijswet om medewerking voor het aanschaffen van meubilair, alsmede leer- en hulp middelen, ingekomen. De normale eisen, aan het geven van kleuter- en gewoon lager onder wijs te stellen, zullen door inwilliging van de verzoeken niet worden over schreden. Genoemde aanvragen zijn voor U ter inzage gelegd. Wij stellen U voor de gevraagde medewerking te verlenen door te beslui ten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. 'Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.O.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 252