No. 5177. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage nr. 163); BESLUIT: de heer Rintje Zijlstra, geboren te Rauwerderhem op 12 juni 1915, met ingang van 1 juli 1980 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van directeur van de Wopke Eekhoffschoolopenbare school voor m.a.v.o., alhier. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Ontbinden van de met W.O.C.Leffef gesloten overeenkomst tot vestiging van het recht van opstal op een gedeelte trottoir van het Zuidvliet. Bijlage nr. 164. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Nadat wij met de heer W.3.C. Leffef, destijds wonende alhier, overeen stemming hadden bereikt over de te betalen vergoeding en de voorwaarden besloot U op 26 september 1977 aan betrokkene het recht van opstal te ver lenen voor het maken en hebben van een stoeppartij op een gedeelte van het vóór zijn perceel Zuidvliet 34 gelegen trottoir ter grootte van plm. 6 m2, zulks tegen een jaarlijks verschuldigde vergoeding van 54,Het be treffende perceelsgedeelte is op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven. Bedoeld raadsbesluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Fries land bij besluit van 19 oktober 1977, no. 31438. De akte tot vestiging van het opstalrecht is nog niet gepasseerd. Thans heeft de heer Leffef medegedeeld, dat om bepaalde redenen van het maken van de stoeppartij is afgezien. Ook de huidige eigenares van het pand Zuidvliet 34 zal daartoe niet overgaan. Dit betekent derhalve, dat de gesloten overeenkomst kan worden ontbonden. Wij hebben er geen bezwaren tegen, dat daaraan medewerking wordt verleend. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 254