No. 5178. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 164); BESLUIT: medewerking te verlenen aan de ontbinding van de bij zijn besluit van 26 september 1977, no. 12.817, tussen de gemeente Leeuwarden en W.3.C. Leffef, destijds wonende te Leeuwarden, Zuidvliet 34, gesloten overeenkomst tot het verlenen aan betrokkene van het recht van opstal voor het maken en hebben van een stoeppartij op een gedeelte van het vóór het perceel Zuidvliet 34 gelegen trottoir ter grootte van plm. 6 m2 (lengte plm. 6.00 m, breedte 1.00 m.) tegen een jaarlijks aan de gemeente verschuldigde ver goeding van 54,-- Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretari;.. Verkoop erfpachtsgrond. ijlage no. 165. Leeuwarden, 10 april 1980, Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 10 erfpachters overeenstemming bereikt over de erkoop aan hen van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond. De stukken, waaruit deze overeenstemming blijkt, zijn voor U ter azage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten tot het verkopen van de rond overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 255