Verkoop van in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelgebied II" gelegen percelen bouwterrein. Bijlage no. 166 Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met twee gegadigden overeenstemming bereikt omtrent de verkoop aan hen van de op de ter inzage gelegde tekening met een rode en een blauwe omlijning aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen- deelgebied II" gelegen percelen bouwterrein. Deze percelen zijn bestemd voor de bouw van twee eengezinshuizen onder één kap. Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden, waaronder deze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Deze prijzen zijn in overeenstemming met de exploitatie-opzet van het plangebied "Camminghaburen"waarmee de Commissie voor het Grondbedrijf akkoord is gegaan. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester, W.3.G. Reumer, Secretaris. - 2 - 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigen domsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erf dienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erf pachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; 3. alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die var de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het ge meente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarder, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte var overdracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvar geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dar tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren wer ken overblijvende gedeelte van het niet verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een bedrag van a41 28 b. 41,28 c. 41,28 d. 41,28 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; 9. koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvolger(s) in de eigendom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en deze opvolger(s) in de eigendom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen; 10. bij niet-naleving van één der verplichtingen, bedoeld in de bedingen 8 en 9, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 258