Nr. 5307. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 166); BESLUIT: te verkopen aan: a. F.A.H. Dansen, wonende te Leeuwarden, Antillenweg 35, het op de bij dit besluit behorende tekening roodomlijnd aangegeven, in het ontwerp-uit- werkingsplan "Camminghaburen-deelgebied II" gelegen perceel bouwterrein ter grootte van plm. 337 m2, voor een prijs van 31.250,(exclusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 13a en 13b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan); b. H.3. Dongedijk, wonende te Leeuwarden, 3.W. Frisostraat 7, het op de bedoelde tekening blauwomlijnd aangegeven, aldaar gelegen perceel bouw terrein ter grootte van plm. 343 m2, voor een prijs van 31.250, (exclusief B.T.W.vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 13a en 13b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan); zulks onder de volgende voor iedere koper geldende bedingen: 1. de begrenzing van het terrein zal ter plaatse worden aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeu warden; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot ver hoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht toebehorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte voor het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder punt 1, welke laatstbedoelde kosten a) 283,73 b) 288,47 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de koper is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd overeenkomstig het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deel gebied II"; deze bouw moet binnen twee jaren na de datum van de eigendoms overdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bij zondere gevallen deze termijn verlengen; 5. bij niet-nakoming van het gestelde onder 4, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koper, nadat de gemeente Leeuwarden hem bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de prijs van 31.250, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldigde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 259