Ontbinden van de met ds. Y. Schaaf, alhier, gesloten koopovereenkomst m.b.t. een eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond. B jlage no. 167. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Nadat wij met de heer ds. Y. Schaaf, toen wonende te Oenkerk, over- e nstemming hadden bereikt over prijs en voorwaarden besloot IJ op 7 januari 1980 tot verkoop aan betrokkene van het perceel erfpachtsgrond, p aatselijk bekend Bildtsestraat 51, voor een prijs van 15.016, D t raadsbesluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland b j besluit van 5 februari 1980, no. 1670. Nadien heeft de heer Schaaf s hriftelijk verzocht, in verband met gewijzigde omstandigheden, van de k op te mogen afzien. Aangezien het in dit geval weinig zin heeft betrokkene tot verdere u tvoering van de gesloten overeenkomst, in casu het passeren van de overdrachtsakte, te verplichten, is het naar onze mening gewenst dat de g meente medewerking verleent aan de ontbinding van deze overeenkomst. Zulks betekent, dat het op het bedoelde perceel rustende erfpachtsrecht I ijft doorlopen. Aangezien het passeren der overdrachtsakte geen doorgang v ndt op verzoek/door toedoen van betrokkene, vervalt de destijds door h n bij het accepteren der koopaanbieding gestorte waarborgsom ad 1.000,aan de gemeente. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge- 6 rukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 261