I 3?o5308. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 167 BESLUIT medewerking te verlenen aan de ontbinding van de bij zijn besluit van 7 januari 1980, no. 19141 a> tussen de gemeente Leeuwarden en ds. Y. Schaaf, toen wonende te Oenkerk, van Haersmasingel 72, gesloten overeenkomst met betrekking tot de verkoop en koop van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel, plaatselijk bekend Bildtsestraat 51, kadastraal bekend gemeente- Leeuwarden, sectie D, nummer 4355, groot 194 m2, voor een prijs van 15.016, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Vrijstelling Winkelsluitingswet 1976. B'jlage no. 168. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. De Braderiecommissie van de winkeliersverenigingen Grote Hoogstraat, S Jacobsstraatde Kelders en Over de Kelders, Bierkade, de Groente- in rkt en Het Naauw verzoekt bij brief van 17 maart 1980 vrijstelling van d in artikel 2, eerste lid, sub b, en artikel 7 van de Winkelsluitings- w t 1976 vervatte verboden voor het houden van een braderie op woensdag 2 en donderdag 22 mei 1980. Donderdag 22 mei 1980 is een koopavond, zodat h ervoor geen ontheffing nodig is. Op grond van het bepaalde in artikel 9 van de Winkelsluitingswet 1976, k n de Gemeenteraad voor elk deel van de gemeente voor ten hoogste t en door hem aan te wijzen werkdagen per kalenderjaar vrijstelling verle- n n van de in de artikelen 2, eerste lid, sub b, 7 en 8 vervatte verboden. Wij stellen U voor voor het gebied Grote Hoogstraat, St. Jacobsstraat, d Kelders en Over de Kelders, Bierkade, de Groentemarkt en Het Naauw vrij- s elling te verlenen van de in artikel 2, eerste lid, sub b en artikel 7 v n de Winkelsluitingswet 1976 vervatte verboden voor woensdag 21 mei 1980 v n 18.00 uur respectievelijk 19.00 uur tot 21.00 uur, door te besluiten 0 ereenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 262