Aanvaarding schenking. Bijlage nO. 169. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de gemeenteraad. Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Stichting Bureau voor Medische Sportkeuring Leeuwarden heeft het bestuur van deze Stichting te kennen gegeven een geschenk aan de gemeente te willen aanbieden. Bedoeld geschenk omvat een volledig voor invaliden aangepaste 16 m2 zeilboot. Behoudens het feit, dat de exploitatielasten van deze zeilboot voor rekening van de gemeente komen zijn aan deze schenking geen voorwaarden verbonden. Wij verwachten voorshands, dat de exploitatielasten kunnen worden gedekt uit de huuropbrengsten. Wij stellen U voor, onder dankzegging aan de schenkster, tot aanvaar ding van de schenking te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. No. 5309. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN: Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 ("bijlage no. 168); gelet op artikel 9» eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1976; BESLUIT voor het gebied Grote Hoogstraat, St. Jacobsstraatde Kelders en Over de Kelders, Bierkade, de Groentemarkt en Het Naauw vrijstelling te verlenen van a. het verbod vervat in artikel 2, eerste lid, sub b. van de Winkelslui tingswet 1976 voor woensdag 21 mei 1980 van 18.00 uur tot 21.00 uur; b. het verbod vervat in artikel 7 eerste lid, sub e, van de Winkel sluitingswet 1976 voor woensdag 21 mei 1980 van 19.00 uur tot 21.00 uur, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 263