No. 5385. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 169); gelet op artikel 171 van de gemeentewet; BESLUIT: de door de Stichting Bureau voor Medische Sportkeuring Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, aan de gemeente gedane schenking in de vorm van een volledig voor invaliden aangepaste zeilboot onder dankzegging aan de schenkster te aanvaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Pre-advies met betrekking tot bezwaren van de Wielenwerkgroep c.s. en It Fryske Gea tegen de plannen tot uitvoering van Deelplan 3.1. van de Groene Ster. Bijlage no. 170. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de gemeenteraad. Zowel de Wielenwerkgroep c.s. als de Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming "It Fryske Gea" hebben bij U hun ongerustheid c.q. bezwaren kenbaar gemaakt omtrent de plannen die er bestaan tot aanleg van een natuurijsbaan en een recreatief fietspad (Deelplan 3.1. Groene Ster) in de Weeshuispolder. Naar de mening van genoemde groepen vormen de onderhavige plannen een bedreiging voor de natuurwetenschappelijke waarde van dit gebied. Zoals bekend, behoort dit gebied tot het grondgebied van de gemeen te Tietjerksteradeel. Deze gemeente heeft op basis van de eerdergenoemde plannen een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerp wordt binnen afzienbare termijn ter visie gelegd. De door ons ingestelde Voorbereidingscommissie Groene Ster, waarin onder meer vertegenwoordigers zitting hebben van de Provincie Friesland, de gemeente Tietjerksteradeel, Staatsbosbeheer en de Consulent Open luchtrecreatie van het ministerie van C.R.M., heeft ons geadviseerd thans niet over te gaan tot bijstelling van deze plannen op grond van de inge diende bezwaren. Naar hun mening dient er eerst meer zekerheid te zijn omtrent de uiteindelijke verschijningsvorm van genoemd bestemmingsplan. Op basis van de daaruit voortvloeiende konsekwenties zullen wij ons nader beraden omtrent eventuele wijzigingen van bedoelde plannen. Te zijner tijd zullen wij U het eventueel bijgestelde plan ter goed keuring voorleggen. Wij stellen U voor adressanten overeenkomstig het vorenstaande te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 264