Verlenen van medewerking ten behoeve van de uitbreiding van het clubhuis van de C.S.V. "De Leeuwarder Zwaluwen". Bijlage no. 171. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de gemeenteraad. De C.S.V. "De Leeuwarder Zwaluwen" is voornemens haar clubhuis op het sportpark "Nijlan" uit te breiden. Door de toename van het aantal leden zijn ook de verenigingsactiviteiten toegenomen. Hierdoor bestaat er bij de voetbalvereniging grote behoefte om het clubhuis en met name de vergaderruimte, uit te breiden. Genoemde vereniging verzoekt thans om de volgende medewerking: a. het verlenen van het recht van opstal op de voor de uitbreiding van het clubhuis benodigde grond; b. het verlenen van een bijdrage a fonds perdu ten bedrage van 32.000, in de kosten van de uitbreiding. Met betrekking tot dit verzoek merken wij het volgende op. ad a. Het is gebruikelijk om de sportverenigingen op de voor de bouw en de uitbreiding van een clubhuis benodigde grond het recht van opstal te verlenen. Overeenkomstig de tot nu toe gevolgde gedragslijn stellen wij voor de voetbalvereniging het recht van opstal te ver lenen. ad b. De kosten van de uitbreiding van het clubhuis worden geraamd op 132.300,inclusief B.T.W. Voor een nadere specificatie van deze kosten verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken. Ingevolge de richtlijnen, behorende bij de zgn. clubhuisregeling kan een bijdrage a fonds perdu in de kosten van de uitbreiding van het clubhuis worden verleend, gelijk aan 25% van de investeringskosten tot een maximum van 128.000,of wel 32.000,Gelet op de toename van het aantal aktiviteiten en het gebrek aan vergaderruimte zijn wij van mening, dat de voorgenomen uitbreiding van het clubhuis in een duidelijke behoefte zal voorzien. Wij stellen U derhalve voor de voetbalvereniging in de kosten van de uitbreiding van het clubhuis een bijdrage a fonds perdu te verlenen van 32.000,--. De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie, de Raad voor Sportaangelegenheden en de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden kunnen zich met ons voorstel verenigen. De kapitaallasten ad 4-.160,(13% van 32.000, voortvloeiende uit de aan de voetbalvereniging toe te kennen bijdrage a fonds perdu kunnen worden gedekt ten laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten bijdragen a fonds perdu clubhuizen. Resumerend stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijge voegde concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 265