aan de waardevaststelling door de deskundigen zijn beide partijen gebonden; 8. de akte van opstal zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de opstalhoudster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris; een bijdrage a fonds perdu te verlenen groot maximaal 32.000,-- onder de voorwaarde, dat indien binnen 25 jaar de vereniging wordt ontbonden of het clubhuis niet meer als zodanig door de vereniging wordt gebruikt, deze bijdrage moet worden terugbetaald met dien verstande dat op de terug te betalen som voor elk kalenderjaar dat is verstreken na het tijdstip waarop de bijdrage is betaald, 4% in mindering wordt gebracht Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Bi lage nr. 172. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. a. Wijziging projecten P4 Oost, P4 West en P3 Zuid. Bij Uw besluit van 29 oktober 1979, nr. 14.971a, hebt U door middel van het in temmen met het ontwerp-uitwerkingsvoorschrift Camminghaburen-deelgebied UIA de gedetailleerde stedebouwkundige bestemming voor het grootste gedeelte van deel- ge ied III vastgelegd. Het betreft hier die terreinen welke zullen worden bebouwd me woningwetwoningen. Met betrekking tot de projecten welke de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de bouwnijverheid (hierna: Fonds) zal realiseren in deelgebied II (58 woningen) en in de rest van het deelgebied III (ca. 130 woningen) hebben zich de volgende ont- wi .kelingen voorgedaan. Gelet op de stagnerende afzet van koopwoningen heeft het Fonds verzocht een ze ere verschuiving van premiekoop- naar premiehuur te mogen toepassen. Nadat wij de Commissies voor de Ruimtelijke Ordening en voor het Grondbedrijf, al mede de Raad voor de Volkshuisvesting terzake hebben gehoord, hebben wij het Fords onder het stellen van zekere voorwaarden toestemming gegeven om in afwij- ki g van de projectindeling welke U hebt vastgesteld voor de betreffende projec ts (P4 Oost, P4 West en P3 Zuid) gezamenlijk de volgende aanpassing te plegen. oorspronkelijke opzet. nieuwe opzet. pr rmiehuur 65 go dkopere premiekoop 102 35 do rdere premiekoop 70 72 vrje sector koop _16 _16 188 188 Het Fonds heeft hierop gereageerd met de mededeling dat de "eigen" projecten al volgt zullen worden opgezet: P4 Oost (deelgebied II) 42 premiehuurwoningen 16 vrije sector koopwoningen P4 West (deelgebied III) 23 premiehuurwoningen 20 premiekoopwoningen 12 vrije sector koopwoningen Voor wat betreft de premiekoopwoningen wordt er dan vanuit gegaan dat, indien 3 ïaanden na het starten van de verkoopactie geen redelijk aantal kopers zal zijn gevonden, omzetting in de premiehuursector van gemeentewege zal worden toegestaan. Hei project P3 Zuid (71 premiekoopwoningen) wenst het fonds slechts te realiseren als alleen premiehuurwoningen mogen worden gebouwd. Wij achten het gelet op de huidige situatie op de woningmarkt verantwoord het aaipassingsvoorstel van het Fonds te accepteren Wij stellen U voor in te stemmen met de bovenbedoelde projectwijzigingen. Wij merken hierbij op, dat de wijziging van premiekoop- in premiehuurwonin- gen geen gevolgen heeft voor de planexploitatie. Voorts delen wij nog mede, dat de aantallen welke het fonds thans hanteert en gszins afwijken van die welke tot nu toe bekend waren. Onderzocht moet nog worden in hoeverre deze wijzigingen nog kunnen worden verwerkt zonder dat dit ern stige vertraging oplevert voor de start van de bouw. -2- On? werp-uitwerkingsvoorschrift voor en grondverkoop in deelgebied IIIB van Cam- mir.ghaburen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 267