bOntwerp-uitwerkinqsvoorschrift Het woningbouwplan van het Fonds voor project P4- West (55 woningen) is inge past in het ontwerp-uitwerkingsvoorschrift Camminghaburen-Deelgebied IIIB, dat met ingang van IA- maart j.l. gedurende 14- dagen voor een ieder ter visie heeft gele gen. Tegen het ontwerp-uitwerkingsvoorschrift zijn geen bezwaren ingebracht. De in de toelichting op dit ontwerp-plan vermelde woningaantallen zijn niet geheel juist meer, in verband met tussentijdse wijzigingen in de bouwplannen. De wijzigingen blijven evenwel binnen de grenzen van de juridische voorschriften van het uitwerkingsvoorschrift. Onder mededeling, dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening akkoord is gegaan met het uitwerkingsplan stellen wij U voor in te stemmen met het ontwerp- uitwerkingsvoorschrift Camminghaburen-Deelgebied IIIB. Met toepassing van de met Gedeputeerde Staten overeengekomen procedure kan de vereiste bouwvergunning daarna - vooruitlopend op het rechtsgeldig worden van het globale plan - worden verleend. c. Grondverkoop. Met het Fonds is overeenstemming bereikt over de voorwaarden, waaronder de betreffende bouwterreinen in eigendom kunnen worden overgedragen. Deze voorwaarden wijken in zoverre af van de in Camminghaburen gebruikeli ke, dat een regeling is getroffen met betrekking tot de huurprijs en de wijziging van koop- in premiehuurwoningen. De koopsom, ad 1.290.650,-- is gebaseerd op de volgende kavelprijzen (excl. B.T.W.) normale ligging betere ligging premie- huur/koopwoning 20.990,22.130, vrije sector 30.925,32.34-0,-- De Commissie voor het Grondbedrijf is met deze prijzen akkoord gegaan. De grondprijs is thans nog bepaald op basis van 4-3 kavels voor premiewonin- gen, alle met een normale ligging en 12 kavels voor vrije sector woningen, alle met een betere ligging. Het is niet uitgesloten, dat de grondprijs nog een wijziging moet onderga.m, in verband met mogelijke aanpassingen van het bouwplan, in die zin dat de aantal len woningen in de premie- dan wel vrije sector worden gewijzigd. In verband hiermede geven wij U in overweging ons te machtigen het verkoo - besluit voor wat betreft totale grondprijs en projectomschrijving aan te passen, zulks met inachtneming van de hierboven genoemde kavelprijzen. Samenvattende stellen wij U voor: 1. in te stemmen met een wijziging van de projecten P4- Oost, P4- West en P3 Zui welke de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid in Cammingha buren, deelgebied II en III zal realiseren; 2. in te stemmen met het ter visie gelegen hebbende ontwerp-uitwerkingsvoorsch ift Camminghaburen-Deelgebied IIIB; 3. aan het Fonds bouwterrein te verkopen voor de bouw van 4-3 premie- en 12 vri e sector woningen. Tenslotte delen wij U mede, dat wij de Raad voor de Volkshuisvesting in de vergadering van 16 april a.s. met betrekking tot het bovenstaande zullen informe ren. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-be luit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris Nr. 5218 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bij- la e nr. 172) BESLUIT: I De bij zijn besluit van 27 juni 1977 vastgestelde woningprogramma's voor de projecten P4- Oost, P4- West en P3 Zuid te wijzigen als volgt: 1. P4- Oost. 4-2 premiehuurwoningen. 16 vrije sectorwoningen. 2. P4- West. 23 premiehuurwoningen 20 premiekoopwoningen 12 vrije sectorwoningen. 3. P3 Zuid. 71 premiehuurwoningen. II Burgemeester en Wethouders te machtigen a. toestemming te verlenen de in het project P4- West opgenomen premiekoopwo ningen te wijzigen in premiehuurwoningen indien na drie maanden na de start van de verkoopactie is gebleken dat de verkoop in de dan bestaande woning marktsituatie niet haalbaar is; b. enige aanpassing van de onder punt I genoemde aantallen woningen toe te staan. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 268