- 2 - Wij zijn van oordeel, dat de opgegeven uren voor de Eben Haëzer- school, alsmede de te verwachten kosten noodzakelijk en aanvaardbaar zijn nder de mededeling dat de Commissie voor het Onderwijs zich met dit voorstel kan verenigen, geven wij in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna opgenomen ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma W.J.G. Reumer Burgemeester. Secretaris. No. 1692. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 60 gelet op het bepaalde in artikel 193 van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967; BESLUIT: voor het jaar 1980: I. het aantal wekelijkse lesuren gedurende hetwelk aan de openbare scholen en afdelingen voor buitengewoon onderwijs vakonderwijs zal worden gegeven, vast te stellen voor de: Arendstuinschoolvoor moeilijk lerende kinderen, kernafdeling, op 1,5; afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen op 1 School voor voortgezet buitengewoon onderwijs aan moeilijk lerende kinderen op 8,5; Professor Grewelschool voor kinderen met leer- en opvoedingsmoei lijkheden: kernafdeling op 1,25; afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs op 4,6. II. aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijsten behoeve van zijn school voor schipperskinderen, de Eben Haëzerschoolvoor 3"2" wekelijks lesuur vakonderwijs voor lopig beschikbaar te stellen 6.200, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 26