I 2. koopster aanvaardt de terreinen vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin deze zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevinden, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 16 A- Nr. 5218 c. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bij lade nr. 172) BESLUIT aa de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de bouwnijverheid, gevestigd te Am- st rdam, te verkopen de op de bij dit besluit behorende tekening met een rode om- li ning globaal aangegeven, in deelgebied IIIB van het bestemmingsplan "Cammingha- bu en" gelegen percelen bouwterrein, voor een prijs van in totaal 1.290.650,-- (e clusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 13a en 13b ve schuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden voldaan) en verder onder de volgende bedingen: 1. de begrenzing van de terreinen zal vóór de datum van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht ter plaatse worden aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; waar het verkochte grenst aan een waterpartij zal de uitgiftegrens zodanig wor den getrokken, dat de aangebrachte beschoeiing daarbinnen valt; de koopster verkrijgt deze beschoeiing derhalve in eigendom en onderhoud; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastra le opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verla ging van de koopsom; waar en voorzover sprake zal zijn van gemeenschappelijke paden op de verkochte terreinen en aangrenzende terreinen zal over en weer worden gevestigd de erf dienstbaarheid van voet- en kruipad om te komen van en te gaan naar de openbare weg, één en ander nader te regelen in de akte van eigendomsoverdracht; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de leve ring van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder punt 1, ko men voor rekening van de koopster; A. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de verkochte grond wordt gebouwd overeenkomstig het door haar voor deelgebied IIIB project PA- van het bestemmings plan "Camminghaburen" ontwikkelde en door de gemeente Leeuwarden goedgekeurde bouwplan, hetwelk het volgende woningprogramma omvat: woningen t/m 3 kamers A- kamers vanaf 5 kamers totaal premiehuur premiekoop vrije sector 27 8 23 20 12 35 20 55

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 270