Burgemeester en Wethouders zijn gemachtigd, indien daarover met de koopster overeenstemming wordt bereikt, de totale grondprijs en de projectomschrijving aan te passen, zulks met inachtneming van de volgende kavelprijzen normale ligging betere ligging premiehuur/koopwoning 20.990,22.130, vrije sector 30.923,-- 32.340,-- (prijzen exclusief B.T.W.) de gemiddelde netto maandhuur dient boven die van de woningwetwoningen (die in dezelfde bouwperiode worden gerealiseerd) te liggen, doch mag niet meer bedra gen dan 600,(prijspeil 1 januari 1980); de bouw dient uiterlijk te zijn gestart op 1 juli 1980 en dient uiterlijk op 1 december 1981 ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden te zijn voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen (te hunner beoordeling) de hiervoor gestelde termijnen verlengen; 5. bij niet nakoming van het gestelde onder 4, voor wat betreft begin- of voltooi ingsdatum der bebouwing, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeu warden, is de koopster, nadat de gemeente Leeuwarden haar bij deurwaardersex- ploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte aan de gemeente Leeuwar den en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspron kelijke prijs of een evenredig deel daarvan; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldigde B.TJ. komen voor rekening van de overdragende partij; 6. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte mag, behouden: daartoe vooraf (al dan niet onder voorwaarden) verkregen schriftelijke toestem ming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der bebouwing) is volda.an; 7het is de koopster verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden in de op het gekochte te stichten wo ningen het beroep van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige hulp, vallende binnen de zgn. Ie lijns gezondheidszorg, uit te (laten) oefenen; 8. de koopster is verplicht, indien en zodra zulks door de gemeente Leeuwarden, door de Nutsbedrijven (P.T.T., N.V. Waterleiding Friesland, N.V. Frigas) of dooi de Stichting Centrale Ontvangst Televisie en Radio Leeuwarden wordt gewenst, met de gemeente Leeuwarden, de Nutsbedrijven en de genoemde Stichting een over eenkomst aan te gaan tot vestiging van een zakelijk recht, als bedoeld in arti kel 5, lid 3, sub b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, zulks ten behoevs van het aanleggen, hebben, houden, inspecteren, onderhouden, gebruiken en zo nodig wijzigen, vernieuwen of verwijderen van rioleringen, kabels, leidingen, masten, kolken en dergelijke in en op de gekochte grond, voorzover gelegen langs openbare wegen en voorzoveel betreft een strook ter breedte van 1,5 mater, en zulks onder de gebruikelijke bedingen; 9. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte is da overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 7, 8, 9 en 11 ver meld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden c.q. de onder beding 8 genoemde Nutsbedrijven/Stichting aan te nemen en deze verkri j- ger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te na men en aan te nemen; 10. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte vooriat aan het bepaalde onder 4 (voltooiing der bebouwing) is voldaan, is de overdra gende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 6, bovendien verplicht de voorwaarden onder 4, 5, 6, 10 en 11 vermeld tegenover de verkr .j- ger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze ge meente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende ver vreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; - 3 - 11, bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, vermeld onder 5, 6, 7, 8, 9 en 10, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwar den c.q. de onder beding 8 genoemde Nutsbedrijven/Stichting, voor iedere niet- naleving of overtreding een boete van 50.000,--; deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving of overtre ding, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tus senkomst behoeft plaats te vinden; 12 de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendoms overdracht, hetgeen het geval zal moeten zijn binnen twee maanden nadat het betreffende raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, mits alsdan de voorlopige premiebeschikking voor de woningen zal zijn afgegeven en de koopster alsdan tevens ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden voldoende kan aantonen, dat zij inderdaad kan en gaat bouwen overeenkomstig het gestelde in beding 4; Burgemeester en Wethouders kunnen de gestelde termijn van twee maanden in bij zondere gevallen (te hunner beoordeling) verlengen; indien de gestelde termijn van twee maanden door toedoen van de koopster wordt overschreden en Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden geen verlenging de zer termijn toestaan, is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden; 13c indien de akte van eigendomsoverdracht door toedoen van de koopster niet nota rieel wordt verleden binnen twee maanden nadat het betreffende besluit de goed keuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, doch Burgemees ter en Wethouders van Leeuwarden op grond van het bepaalde in beding 12 verlen ging dezer termijn toestaan, is de koopster vanaf de datum, vallende twee maan den na de datum van goedkeuring van het betreffende besluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 12 per jaar; b Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedepu teerde Staten van Friesland het betreffende raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met in achtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voor waarden door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toege staan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 12 per jaar; 14 het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wor dende en nog te heffen belastingen en lasten komen vanaf de levering voor re kening van de koopster; 15 de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die we gens uitwinning; 16 partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding als bedoeld in de artikel 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 17 de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 271