Delegatie verhuurbevoegdheid betreffende de standplaatsen op het standplaatsenterrein voor kermisexploitanten in het Abbingapark. Bijlage no. 173» Leeuwarden, 10 april 1980, Aan de Gemeenteraad. De aanleg van het standplaatsenterrein voor kermisexploitanten in het Abbingapark en de aanleg van het pakwagenterrein voor kermis exploitanten in het bestemmingsplangebied "Hemrik", waartoe U eerder hebt besloten, zijn inmiddels voltooid. Er kan nu dus tot uitgifte van deze terreinen worden overgegaan. Het ligt in de bedoeling met de individuele kermisexploitanten overeenkomsten te sluiten tot het verhuren aan hen van de standplaatsen in het Abbingapark, tevens inhoudende het recht van gebruik van een gedeelte van het pakwagen terrein. Op grond van artikel 172 van de gemeentewet besluit de Gemeente raad tot het verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendommen. Het lijkt ons om praktische redenen gewenst U voor te stellen gebruik te maken van de in artikel 212 van de gemeentewet geschapen mogelijkheid de bevoegdheid tot het verhuren van de bedoelde standplaatsen c.a. aan ons college te delegeren. Zodoende wordt namelijk voorkomen, dat voor elke (mutatie in een) huurovereenkomst een voorstel aan IJ moet worden gedaan. Wij geven IJ in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reurner Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 272