Ook de toelichting wordt daarbij aangepast. No. 5487. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 173); gelet op artikel 212 van de gemeentewet; BESLUIT: I. te bepalen, dat Burgemeester en Wethouders de in artikel 172 van de gemeentewet genoemde macht van de raad tot het verhuren van gemeente-eigendommen uitoefenen, voorzover het betreft het ver huren van de standplaatsen op het standplaatsenterrein voor kermisexploitanten in het Abbingapark te Leeuwarden, tevens in houdende het recht van gebruik van gedeelten van het pakwagen- terrein voor kermisexploitanten gelegen in het bestemmingsplan- gebied "Hemrik"; II. te bepalen, dat de onder I overgedragen macht moet worden uit geoefend met inachtneming van de regel, dat alle door Burgemeeste: en Wethouders ter uitvoering van de onder I bedoelde bevoegdheid genomen verhuurbesluiten eenmaal per kalenderhalfjaar aan de Raad dienen te worden medegedeeld. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderin." van Voorzitter. Secretaris Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Friesland-Noord. Bijlage no. 174- Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 27 augustus 1979 hebt U besloten de gemeenschap- p lijke regeling Regio Friesland-Noord aan te gaan. Bij hun besluit van 2 3 november 1979 hebben Gedeputeerde Staten van P iesland de regeling goedgekeurd. Daarbij werden echter tevens een aantal c merkingen gemaakt. In zijn vergadering van 11 maart 1980 heeft de Regioraad de opmerkin- g: n van Gedeputeerde Staten behandeld. De Regioraad heeft besloten de d elnemende gemeenten voor te stellen artikel 42, zevende lid en artikel 43 v n de gemeenschappelijke regeling te wijzigen, conform bijgevoegd ontwerp- b 3luit. Aan de deelnemende gemeenten is voorts verzocht in te stemmen met ef n ontwerp-brief aan Gedeputeerde Staten, waarin een reactie wordt gegeven ontrent de overige opmerkingen van Gedeputeerde Staten. Deze ontwerp-brief i hierbij gevoegd. Be voorliggende wijzigingen van de regeling behelzen in de eerste plaats het opnemen in artikel 42 van de eis, dat de besluiten houdende een overgang van een taak van de gemeente naar de Regio de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeven. Deze goedkeuring vloeit voort uit de artikelen 1 en 6 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Voorts wordt voorgesteld artikel 43 vea de gemeenschappelijke regeling te wijzigen om te voorkomen, dat ten or. rechte in dat artikel gelezen wordt, dat de Regio de algemene bevoegdheid heeft de deelnemende gemeenten in medebewind te roepen. Met de door de Regioraad voorgestelde wijzigingen kunnen wij instemmen a] ïmede met de ontwerp-brief aan Gedeputeerde Staten. Wij stellen U dan ook voor de gemeenschappelijke regeling Regio Pb esland-Noord en de toelichting daarop te wijzigen conform het bijgevoegd ontwerp-besluit en akkoord te gaan met vorenbedoelde ontwerp-brief. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reurner Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 273