No. 5488. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gezien de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Friesland- Noord d.d. 19 maart 1980, no. 80073; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 174); gelet op artikel 51 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Friesland- Noord; BESLUIT: de gemeenschappelijke regeling Regio Friesland-Noord, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 23 november 1979» no. 29.704> als volgt te wijzigen: A. artikel 42, lid 7» wordt gelezen als volgt: "Besluiten van de organen der deelnemende gemeenten als bedoeld in het eerste lid en besluiten van de Regioraad als bedoeld in het vijfde lid behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Het dagelijks bestuur van de Regio doet van een overgang van taken of bevoegdheden onverwijld mededeling aan de raden van de betrokken gemeenten. Een overgang van bevoegdheden wordt voorts door het dage lijks bestuur kenbaar gemaakt door ter inzage legging van het des betreffende besluit op het bureau van de Regio en ter secretarie van de betrokken gemeenten. De voorzitter maakt de nederlegging tevoren bekend in de Nederlandse Staatscourant en in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de Regio verspreid worden". B. Artikel 43 wordt gelezen als volgt: "De Regioraad onderscheidenlijk het dagelijks bestuur en de voor zitter zijn bevoegd ter uitvoering van het gestelde in artikel 5, lid 2, in hun verordeningen of regelingen op het terrein van over gedragen taken of bevoegdheden de corresponderende bestuursorganen van een gemeente op welker gebied de verordening of regeling betrekking heeft te roepen tot medewerking aan de uitvoering daar van" II De memorie van toelichting op de gemeenschappelijke regeling Regio Friesland-Noord, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 23 november 1979, nr. 29.704, als volgt te wijzigen: De toelichting op artikel 43 wordt gewijzigd en gelezen als volgt: "De bedoeling van dit artikel, dat in relatie met artikel 5, tweede lid, moet worden gelezen, is de deelnemende gemeenten zo veel mogelijk te betrekken bij de regionale uitvoering van gemeentelijke taken. De bedoeling van dit artikel is niet een algemene bevoegdheid te creëren, op grond waarvan door de Regio taken aan de gemeenten kunnen worden opgedragen, die door deze in medebewind moeten worden uitge voerd. Regionale samenwerking betekent altijd een zekere - zij het vrij willige - centralisatie in de uitoefening van gemeentelijke taken en bevoegdheden. Tegen deze centralisatie is, voor zover zij nood zakelijk is voor een goed bestuur, op zich geen bezwaar, mits daarbij de taken en bevoegdheden, welker feitelijke uitoefening redelijker wijs door de gemeenten kan geschieden, ook zo veel mogelijk door de gemeenten worden uitgeoefend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 274