Regio Friesland-Noord Regionale uitvoering van taken sluit de verantwoordelijkheid van de gemeenten niet uit. Het blijft gaan om gemeentelijke taken. Het is derhalve wenselijk dat de gemeenten meewerken aan de regionale uitvoering daarvan. Voor de betrokkenheid van de gemeenten bij het functioneren van de Regio kan dit van groot belang zijn. Het verdient daarom aanbeveling aan het gestelde in artikel 43 zo veel mogelijk toepassing te geven". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Ontwerp-brief, behorende bij Bijlage no.174» Aan Gedeputeerde Staten van Friesland Provinciehuis Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Uw bef van 23 november 1979 Ons kenmerk afd. Bestuurlijke en «Macpc Economische Zaken, nr. 29.764. One rwerp: goedkeuring regeling Regio Friesland-Noord. In antwoord op uw brief van 23 november 1979, waarin u ons meedeelt, dat u uw goedkeuring hebt gehecht aan de besluiten der deelnemende gemeenten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Regio Friesland-Noord, berichten wij u het volgende. In de eerste plaats willen wij u hartelijk dar.k zeggen voor het feit, dat u in een vrij korte tijd uw oordeel over de gemeenschappelijke regeling hebt willen uitspreken. Daardoor kon de regeling op 1 december 1979 in werking treden, zodat er na het aflopen van de termijn waarvoor de gemeenschappelijke regeling Regio Leeuwarden was aangegaan geen onduidelijke overgangssituatie is ontstaan, waarin de oude regeling niet meer en de nieuwe regeling nog niet van kracht was Bijladen Naar aanleiding van uw opmerkingen over de noodzaak tot het voorkomen van een extra bestuurslaag tussen provincie en gemeenten delen wij u mee, dat wij het standpunt van Provinciale Staten dienaangaand delen. Wij zijn met u van mening, dat de regiovorming in Friesland niet mag betekenen, dat er een hiërarchische verhouding gaat ontstaan tussen gemeenten en regio's. Ook wij zien de regio's als een hulpstructuur voor gemeenten, een mogelijkheid voor de gemeenten om in verlengd lokaal bestuur met elkaar te overleggen of adviezen uit te brengen en uitvoerin; te geven aan gemeentelijke taken en bevoegdheden, die de grenzen of het draagvlak van de afzonderlijke gemeenten overschrijden. Wij zijn - 2 - Samenwerkingsverband van de gemeenten: Baarderadeel - Barradeei - Het Bildt - Ferwerderadeel Franeker - Franekeradeel - Hariingen - Idaarderadeel Leeuwarden - Leeuwarderadeei - Menaldumadeel - Vlieland Secretariaat: St. Jacobsstraat 25 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden elefoon: 05100-33815/ 40222 Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 275