- 4 - 3. Het aanwijzen van eigen takken van dienst is een methode cm integratie van gemeenschappelijke regelingen binnen het vaste kader van één Regio tot een werkbaar geheel te maken. Het instellen van takken van dienst kan alleen dan tot een ontwikkeling in de richting van een vierde bestuurslaag leiden, wanneer de relatie met de gemeentebesturen ontbreekt of ondoorzichtig is. Dit is niet het geval; integendeel de deelnemende gemeenten worden maximaal betrokken bij het Regiobestuur, ook in het bestuur van takken van dienst. 4. Van delegatie van taken en bevoegdheden aan Commissies zijn op grond van de gemeentewet al uitgezonderd de meest verstrekkende bevoegdheden als het vaststellen van de begroting en de rekening. Overigens zijn wij het met uw opmerking in zoverre eens, dat zorgvuldig moet worden vastgesteld of de delegatie van een bepaalde taak of bevoegdheid de invloed van de gemeenten niet terugdringtWij zijn echter van oordeel, dat delegatie van taken en bevoegdheden aan een Commissie wel mogelijk moet zijn als het er om gaat te komen tot een werkbare compententieregeling in de sfeer van uitvoering in de dagelijkse praktijk. Ook in Commissies die bepaalde bevoegdheden krijgen gedelegeerd, b.v. Commissies met beheerstaken ten aanzien van een tak van dienst, zullen alle betrokken gemeentebesturen vertegenwoordigd zijn. 5De door uw college ais mogelijk dirigerend beschouwde werking van het geven van richtlijnen en aanwijzingen door de Regio aan de deelnemende gemeenten zou alleen in het geding kunnen zijn bij de uitvoering van taken die door de gemeenten aan de Regio zijn overgedragen. De mogelijk heid om ten aanzien van de overgedragen taken richtlijnen en aanwijzingen vast te 3tellen is opgenomen, terwille van de kwaliteit van de uit te voeren taken. Daarbij is het zeer gewenst, dat de medewerking van de gemeenten bij de uitvoering van die taken kan worden ingeroepen. Dat daarbij wordt aangegeven op welke wijze die medewerking moet werden gegeven is een aangelegenheid waartoe de deelnemende gemeenten gezamenl: jk beslissen. Overigens zijn er in de regeling waarborgen opgenomen terzake van goedkeuring en beroep. 6Artikel 43 strekt er niet toe de gemeenten in medebewind te kunnen roepen in de betekenis die daar gewoonlijk aan wordt gehecht. Vandaar dat het gebruik van het woerd "medebewind" zorgvuldig is vermeden. Toegegeven meet echter werden, dat het artikel ook op de deer u geschetste wijze kan worden uitgelegd. - 5 - In de memorie van toelichting op artikel 43 komt naar veren, dat de bedoeling van het opnemen van een dergelijke bepaling is om de gemeenten zoveel mogelijk te betrekken bij de regionale uitvoering van gemeentelijke taken, juist om te benadrukken dat het gaat om gemeente lijke taken. Nogmaals zij nadrukkelijk opgemerkt, dat het geenszins de bedoeling is geweest, noch is, cm hier een algemene bevoegdheid te creëren, waarbij taken in medebewind kunnen worden opgedragen. Voor de toepassing van dit artikel, dat in relatie tot artikel 5, tweede lid, moet worden gelezen, staat ons voor ogen, dat de deelnemende gemeenten zo veel mogelijk ook bij de uitvoering van taken worden betrokken. Ook wat dit betreft is ons uitgangspunt, dat de deelnemende gemeenten dusdanig bij het Regiogebeuren zullen zijn betrokken, dat uw vrees voor toepassing van artikel 43 als dirigerend instrument naar de gemeenten toe niet gegrond kan worden geacht. Ter voorkoming van misverstand zullen wij de deel nemende gemeenten voorstellen de redactie van artikel 43 duidelijker in overeenstemming te brengen met de tekst van de memorie van toelichting terzake Uw opmerkingen over de gemeenschappelijke regeling, genoemd onder de punten 7 en 3 in uw brief geven ons aanleiding het volgende op te merken. 7. De overdracht van gemeentelijke taken aan een samenwerkingsverband behoort inderdaad aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te worden onderworpen, aangezien een dergelijke overdracht de facto een nadere invulling betekent van doei en taken van het samenwerkingsverband. Wij zullen de deelnemende gemeenten voorstellen de tekst van artikel 42 van de regeling terzake aan te vullen. 3. De zienswijze met betrekking tot de meldingsplicht van de gemeenten kunnen wij niet delen. Wij zijn van mening, dat de door u voorgestelde beperking van de meldingsplicht een te grote beperking van de mogelijkheid van de Regio om te kunnen reageren op ontwikkelingen in de deelnemende gemeenten zou betekenen. Een Regioreactie is aan de orde, wanneer het gaat om ontwikkelingen die het belang van de betreffende gemeente te boven gaan. Wanneer aan dergelijke ontwikkelingen regionale aspecten verbonden zijn, behoort de Regio te kunnen reageren. Ook hierbij merken wij weer op, dat een dergelijke Regio-reactie geen enkele bindende werking naar de gemeenten toe heeft. Samenvattend zijn wij van oordeel, dat het juist en zinvol is de artikelen 42 en 43 van de regeling aan te passen in boven vermeide zin. Voor het overige willen wij gaarne de vaststelling van een nieuwe wet

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 277