- 2 - Aan een dergelijk streven is voor de gemeente Leeuwarden vorm gegeven door de vaststelling van de huurautoverordening, waarin de Raad uit drukkelijk heeft bepaald dat aanvragen om bedrijfsvergunningen niet alleen moeten worden getoetst aan formele criteria, maar dat ons college ook dient na te gaan of het verlenen van een dergelijke ver gunning uit een oogpunt van algemeen vervoersbelang verantwoord is. Gelet op de hiervoor geschetste problemen en de ons in het kader van de door U vastgestelde verordeningen opgelegde verplichtingen, hebben wij er sinds de totstandkoming van de huurautoverordening naar gestreefd samenwerking tussen de Leeuwarder taxi-ondernemers te bevorderen. Naar onze mening is door de totstandkoming van de Leeuwarde Taxi-centrale een goede basis voor het door de gemeente voorgestane beleid gelegd en zou dit beleid worden doorkruist door het toestaan van een nieuw bedrijf, zonder dat er sprake is van samenwerking met of in het kader van de Taxi-centrale. Wij zijn dan ook van mening, dat aan de heer Drent geen bedrijfs- vergunning moet worden verleend. Tenslotte brengen wij het volgende onder Uw aandacht. In ons hiervoor genoemde preadvies hebben wij U voorgesteld een krediet van 30.000,beschikbaar te stellen voor een onderzoek door het E.T.Ï.P. naar de gewenste omvang van het taxibestand in Leeuwarden. Door de behandeling in één preadvies is ten onrechte de indruk gewekt, dat leid zaken met elkaar samenhangen en dat de uitkomsten van dit onderzoek beslissend zouden zijn voor de vraag of de heer Drent al dan niet een bedrijfsvergunning zou kunnen worden verleend. De taxi—adviescommisfde heeft ons verzocht een dergelijk onderzoek in te stellen teneinde over meer gegevens te kunnen beschikken bij de beoordeling van de vraag in hoeverre het bestaande taxibestand al dan niet voldoende is. Resumerend stellen wij U voor de heer Drent op de hoogte te stellen van de inhoud van ons preadvies, bijlage no. 66, en van dit aanvullend preadvies. Tevens geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No. 5512. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen de voorstellen van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 66) en van 10 april 1980 (bijlage no. 175); BESLUIT: voor het verrichten van een onderzoek naar de gewenste omvang van het taxibestand in Leeuwarden door het Economisch Technologisch Instituut Friesland een krediet van 30.000,beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 279