Verkoop van het perceel met opstallen Zuidvliet 392 aan Vastgoed Kiers en Van Soest B.V. te Vaassen. Bijlage nr. 61Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met Vastgoed Kiers en Van Soest B.V., gevestigd te Vaassen, overeenstemming bereikt omtrent de verkoop van het perceel met opstallen, plaatselijk bekend Zuidvliet 392. Dit perceel ter grootte van plm. 291 m2 is op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven. Bedoeld perceel en reeds verworven omliggende grond zal worden bebouwd met een kantorencomplex en 6 kleine woningen. Wij hebben inmiddels bouwver gunning verleend voor het betreffende bouwplan. De prijs van het te verkopen onroerend goed is vastgesteld op 72.750,(berekend naar 250,per m2 grondoppervlak). De Commissie voor het Grondbedrijf kan zich met deze prijs verenigen. Ten aanzien van de aan de eigendomsoverdracht te verbinden bedingen mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 27