Garanderen geldlening Mixed Hockeyclub "Leeuwarden". Bijlage no. 176. Leeuwarden, 10 april 1980 Aan de gemeenteraad. In Uw vergadering van 28 januari 1980 hebt U besloten gemeentelijke medewerking te verlenen bij het realiseren van een clubhuis ten behoeve van de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden". Ingevolge de clubhuisregeling werd toen onder meer een garantie verleend in de lasten (rente en aflossing) voortvloeiende uit een lening van maximaal 64.000,--. Thans blijkt, dat de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank te Leeuwarden niet in staat is, gelet op de snel stijgende rentepercentages voor geldle ningen, het oorspronkelijk aangegeven rentepercentage van 9 3/8 te hand haven. Voornoemde bank is wel bereid de geldlening te verstrekken tegen 9 3/4 Alle overige voorwaarden en bedingen blijven onverkort gehandhaafd. Het bestuur van de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" heeft ons derhalve ver zocht de lasten voortvloeiende uit een geldlening van 64.000,-- tegen een rente van 9 3/4 te willen garanderen. Binnen de exploitatiebegroting van voornoemde hockeyclub is dekking aan wezig voor de meerdere lasten voortvloeiende uit eerdergenoemde stijging van het rentepercentage. Gelet op het vorenstaande stellen wij U voor de gevraagde medewerking te verlenen. De Commissie voor Welzijnsaangelegenheden kan zich met ons voorstel verenigen. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 280