Nr. 5513. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 176); BESLUIT: onder intrekking van de onderdelen II en III van het raadsbesluit no. 84-7 b van 28 januari 1980, I. de gemeente, onder afstanddoening van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing en van alle voorrechten en exceptiën bij de Wet aan bor gen toegekend of nog toe te kennen, speciaal ook van voorrechten, welke zij te harer bevrijding zou kunnen ontlenen"aan het bepaalde in de arti kelen 14-66, 1885, 1886 en 1887 van het Burgerlijk Wetboek, te stellen tot borg ten behoeve van de Coöp. Ver. Friesland Bank te Leeuwarden, tot zekerheid van de nakoming van al de verplichtingen voortvloeiende uit een door de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" te Leeuwarden met genoemde bank te sluiten overeenkomst van geldlening welke overeenkomst zal worden aangegaan ten belope van 64.000,-- tegen een koers van 100% en verder onder de voorwaarden, welke door de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" met de Coöp. Ver. Friesland Bank in de overeenkomst van geldlening op te maken akte zullen worden overeengekomen, als onder meer: - dat de rente 9 3/4 per jaar zal bedragen en dit rente-percentage gedurende de looptijd van de lening niet kan worden gewijzigd; - dat de looptijd van de lening 30 jaar bedraagt; - dat de betaling van rente en aflossing zal geschieden door 30 jaar lijkse annuïteiten elk groot 6.647,90; - dat vervroegde of versterkte aflossing de eerste 10 jaren niet mogelijk is; de dan volgende 5 jaren tegen een koers van 105 de laatste 15 jaren tegen een koers van 103 II. ten aanzien van de te verlenen garantie met de Mixed Hockeyclub "Leeu warden" het volgende overeen te komen: 1. de gelden verkregen van de onder I. bedoelde geldlening worden aange wend voor de aankoop en inrichting van een clubhuis op de gemeente lijke was- en kleedruimte in het sportpark "Kalverdijkje" 2a.de vereniging is verplicht dit clubhuis voortdurend in goede staat van onderhoud te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wet houders; 2b.de vereniging dient het clubhuis tegen brand te verzekeren en ver zekerd te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; 3. aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn onderworpen de besluiten van de vereniging betreffende: a. het bij derden opnemen van kapitaal, anders dan dat, waarvoor op grond van dit besluit garantie wordt verleend; b. het verbouwen, uitbreiden of afbreken van het betreffende club huis; c. het geven van een andere bestemming aan het clubhuis; 4. voor de aanvang van elk boekjaar zendt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar in ter goedkeuring door Burgemeester en Wet houders;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 281