Nr. 5381. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat het gewenst is om tot vaststelling van het bestemmingsplan "Wirdum-Marwerd" over te gaan; dat het ontwerp voor dit bestemmingsplan, vergezeld van een toelichting, met ingang van 22 januari 1980 gedurende één maand ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage heeft gelegen; dat tegen dit ontwerp-plan geen bezwaren zijn ingediend; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bij lage nr. 177) gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de Ruimtelijke Ordening; BESLUIT: vast te stellen het bestemmingsplan "Wirdum-Marwerd", zoals dit is vervat in de bij dit besluit behorende: a. kaart met bijbehorende verklaring, waarop de bestemming van de in het plan >e- grepen gronden wordt aangegeven; b. voorschriften omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden en van de zich daarop bevindende opstallen. Aldus vastgesteld in de openba e vergadering van Voorzitter. Secretaris. Opstellen van een nieuw basis-rioleringsplan. Bijlage nr. 178. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Het uit 1959 daterende gemeentelijke rioleringsplan voldoet niet meer aan de eisen die de provincie al enkele jaren stelt. Zij acht de tot stand koming van een nieuw basis-rioleringsplan nood zakelijk niet alleen om een juist inzicht te krijgen in de belasting van het oppervlaktewater maar ook om inzicht te krijgen in de totale situatie op het gebied van de riolering in Leeuwarden. Daarnaast vindt zij het basis-rio leringsplan noodzakelijk om te kunnen nagaan in hoeverre de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt belast. Intussen is een actueel algemeen rioleringsplan ook vereist in het kader van de stadsvernieuwing (I.S.R.). Bij de goedkeuring op 27 december 1979, van Uw besluiten van IA- juni 1979, voor zover strekkende tot aanwijzing van Cambuursterpad en Oldegalileën tot stadsvernieuwingsgebied, heeft de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hierop in een begeleidende brief uitdrukkelijk gewezen. Het plan dient op korte termijn, dit wil zeggen eind 1980, beschikbaar te zijn. In verband met het vorenstaande hebben wij bij enige daarvoor in aanmer king komende bureaus een prijsopgaaf voor een nieuw rioleringsplan gevraagd. Hieruit is gebleken dat de prijs die het ingenieursbureau Witteveen en Bos te Deventer vraagt, de laagste is. Wij stellen ons voor dit bureau de op dracht tot het maken van het nieuwe rioleringsplan te verstrekken. De totale kosten van het rioleringsplan worden thans geraamd op 360.000,(incl. omzetbelasting). Wij stellen U voor tot dit bedrag een krediet beschikbaar te stellen. Voor de dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten merken wij het volgende op. Bij Uw besluit van 26 juni 1979 is door bijstelling van het beleidsplan 1979-1983 reeds voorzien in de dekking van de kosten van een nieuw riolerings plan tot een bedrag van 250.000, Dit betekent dat thans nog voor een bedrag van 110.000,dekkings middelen moeten worden aangewezen. De kapitaallasten hiervan bedragen 19% (10% afschrijving en 9% rente) van 110.000,is 20.900,en deze kunnen worden gedekt ten laste van de post "Reservering correctie wegens taxa tiefouten" Onder mededeling dat de Commissie voor Openbare Werken over deze aangelegen heid is gehoord, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 283