Nr. 5582. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 178); BESLUIT: I. een nieuw basis-rioleringsplan te laten vervaardigen; II. voor het onder I. genoemde werk een krediet van 360.000,-- beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. V rkoop van in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen percelen i dustrieterrein. Bijlage no. 179. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 2 gegadigden overeenstemming bereikt omtrent de ■erkoop van de op de ter inzage gelegde tekeningen met een rode om- ijning aangegeven percelen industrieterrein. De voorgenomen bebouwing is in overeenstemming met de in voorbe- ■eiding zijnde herziening van het bestemmingsplan "Hemrik". Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden, waaronder eze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen aar de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. De instemmende adviezen van de Commissie voor het Grondbedrijf zijn ede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna af gedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma /Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 284