No. 5583 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders va 10 april 1980 (bijlage no. 179); BESLUIT t verkopen aan D. Bootsma, wonende te Leeuwarden, Van Loonstraat 90, h t op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning a agegeven, in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein ter grootte van plm. 1.500 m2 voor een prijs nn 60.000,(exclusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel gevolge de bedingen 12a en 12b verschuldigde rente (waarover even- ns B.T.W. moet worden voldaan) en voorts onder de volgende bedingen: de begrenzing van het terrein zal ter plaatse worden aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden; de genoemde, reeds door deze ambtenaar berekende oppervlakte heeft gediend voor de bepaling van de gestelde koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de genoemde koopsom; 2, koper aanvaardt het gekochte' vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendoms overdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaar heden, enz., daartoe vanouds en met recht behorende; de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht 4. het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandels bedrijf of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten gebouwen voor detailhandelsactiviteiten of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de weder verkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aan wenden; koper is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond wordt gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendomsoverdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 287