a 6. bij niet-nakoming van het gestelde onder 5> zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koper nadat de gemeente hem bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel ver schuldigde B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 7. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte mag, behoudens toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 5 is voldaan; 8a. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekocht; is de overdragende partij verplicht de voorwaarden onder 4» 8a en 9 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; b. bij vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekocht; voordat aan het bepaalde onder 5 is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met inachtneming van het bepaalde onder 7> boven dien verplicht de voorwaarden onder 5» 8, 7> 8b en 9 vermeld, tegen over de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 9. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, bedoeld onder 4» 8, 7> 8a en 8b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 100.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden; 10. de koper dient voor eigen rekening te zorgen voor de aanleg en het onderhoud van de benodigde overrit(ten) teneinde te kunnen komen van en gaan naar de openbare weg 11. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de overdrachtsakte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeet-l kundig ambtenaar, bedoeld onder 1welke laatstbedoelde kosten 1.032,50 (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening- van de koper; 12a. indien de akte van eigendomsoverdracht door toedoen van de koper niet notarieel wordt verleden binnen twee maanden nadat dit besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen, is de koper vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van dit besluit tot de dag, waarop de akte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 10 per jaar; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedeputeerde Staten van Friesland dit besluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden, door de koper in gebruik wordt genomen; koper is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag waarop de overdrachtsakte wordt verleden, aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 10 per jaar; 1 het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 1. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; I partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; II de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koper aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 288