Aankoop van en ontbinden van de pachtovereenkomst m.b.t. een aantal aan/ nabij de Boksumerdyk gelegen percelen weiland. Bijlage no. 180. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad, Wij hebben met de eigenaren van de op de ter inzage gelegde teke ningen met een rode kleur aangegeven percelen weiland overeenstemming be reikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De verwerving van deze percelen is noodzakelijk in verband met de toe komstige aanleg van de zuidtangent en de aansluitingsweg van de industrie gebieden aan de westzijde van de stad. De aankopen dienen deels te geschieden in het genot van pacht. De be treffende pachters hebben afstand gedaan van hun voorkeursrecht als bedoeld in artikel 56 b van de Pachtwet. De daartoe strekkende verklaringen zijn mede ter inzage gelegd. Verder hebben wij met één der pachters overeen stemming bereikt over het ontbinden van de op een drietal percelen betrek king hebbende pachtovereenkomst. De door de gemeente te betalen koopsommen en schadeloosstelling wegens pachtontbinding zijn gebaseerd op door de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling verrichte taxaties. Wij achten deze bedra gen, alsmede de bedingen waaronder de aankopen en de pachtontbinding overigens kunnen plaatsvinden, aanvaardbaar voor de gemeente. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal bij de ter inzage gelegde stukken worden gevoegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna af gedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 289