Nr. 1883- DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage nr. 61 BESLUIT te verkopen aan Vastgoed Kiers en Van Soest B.V.gevestigd te Vaassen (of aan een door deze B.V. nader aan te wijzen derde in casu de N.V. Levensver zekering Maatschappij "Stad Rotterdam" te Rotterdam), het perceel met op stallen, plaatselijk bekend Zuidvliet 392, kadastraal bekend gemeente Leeu warden, sectie G, nummer 15288, groot 291 m2welk perceel op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning is aangegeven, voor een prijs van 72.750,en voorts onder de volgende bedingen: 1. koopster aanvaardt het onroerend goed vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendoms overdracht bevindt, met alle lusten, lasten, rechten, plichten, heersen de en lijdende erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende in een vorige titel van aankomst, te weten op 9 november 1972 voor nota ris W. Goinga te Leeuwarden verleden akte, overgeschreven ten hypotheek- kantore te Leeuwarden op 9 november 1972, in deel 3624» nummer 70, staat het volgende vermeld: "a. het is de koopster of iedere opvolger in de eigendom tot één januari negentienhonderd vijfennegentig verboden om zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Ontwikkeling en Sanering voor het Mid den- en Kleinbedrijf, gevestigd te s-Gravenhage en kantoor houden de te Amsterdam aan het Osdorpplein 4» in het verkochte een bedrijf, in welke vorm ook, te vestigen, uit te oefenen of te doen uitoefe nen, zulks op verbeurte van een dadelijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintigduizend gulden 25.000,ten behoeve van voor noemde Stichting, terstond bij overtreding opeisbaar door het enke le feit van niet-nakoming of overtreding en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn; "b. de koopster en iedere opvolger in eigendom is verplicht de hiervoren onder punt a vervatte tekst, alsmede de gehele onderhavige zin sub b woordelijk op te nemen in elke volgende akte van eigendomsoverdracht, zulks op verbeurte van een gelijke boete ten behoeve van voornoemde Stichting; "c. het beding, zoals omschreven in punt a geldt alleen voor de thans op het betrokken kadastrale perceel aanwezige opstallen; bij sloop van bedoelde opstallen nu, of in de toekomst, is eerdergenoemd ketting- beding niet meer van kracht"; 2. alle op de eigendomsoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeen te-archief, komen voor rekening van de koopster;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 28