No. 5584 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 180); BESLUIT: I. aan te kopen van mr. A.C.L. van Haersma de With, wonende te Tiel, Gasthuisstraat no. 1, een aan de Boksumerdyk gelegen perceel weiland, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie E, nummer 226, groot 1.11.40 ha, welk perceel op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd is aangegeven, voor een prijs van 55.700,-- en verder onder de volgende bedingen: 1. het perceel wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daar aan verbonden rechten, vrij van hypotheek en beslag, doch in het genot van pacht; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van ei gendomsoverdracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen geheel voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I. bedoelde perceel onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 290