No. 558A- b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 180); BESLUIT: I. aan te kopen van A.D. Gerbens, wonende te Deinum, it Holt no. 1, vijf onder Boksum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 94-3, 1075, 1084, en sectie C, nummers 1869 en 1870, groot respectievelijk 0.74.30 ha, 0.45.80 ha, 2.12.50 ha, 1.04.20 ha en 1.33.60 ha, welke percelen op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd zijn aangegeven, voor een prijs van in totaal 270.940, en verder onder de volgende bedingen: 1. de percelen worden overgedragen met alles wat daarop of daarin aan wezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van hypotheek, beslag en pacht; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akten van eigendomsoverdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over te dragen percelen worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dat tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden II. de onder I. bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 291