Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 180); BESLUIT met A.D. Gerbens, wonende te Deinum, it Holt no. 1, een overeenkomst aan te gaan tot het ontbinden van de pachtovereenkomst ten aanzien van drie onder Boksum gelegen percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Deinum, sectie D, nummers 944, 945 en 956, respectievelijk groot 0.48.20 ha, 1.04.70 ha en 1.39.20 ha, onder toekenning door de gemeente Leeuwarden van een schadeloosstelling van 40.800,— en verder onder de bedingen, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende ontwerp-overeenkomst. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. No. 5584 d. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 293