- 2 - Medewerking kan eerst worden verleend indien een voorberei dingsbesluit wordt genomen. Omdat ook bij de aangrenzende woningen, in principe de mogelijkheid van de bouw van een berging/garage aanwezig is, achten wij het gewenst, dat het voorbereidingsbesluit ook betrekking heeft op deze woningen, zodat op eventuele bouwplannen kan worden ingespeeld. IV. Hoogeveen en Toornstra B.Y. te Leeuwarden, heeft een verzoek om vergunning ingediend voor het bouwen van een garagebedrijf op een perceel grond ten noorden van Stinzenflora hoek Salomonszegel, alhier. Het bouwplan wijkt af van het geldende bestemmingsplan "Aldlfin- Oost", maar is in overeenstemming met het in voorbereiding zijnde ontwerp-bestemmingsplan "Aldlan-Oost IIA" Teneinde aan dit bouwplan medewerking te kunnen verlenen, dient voor dit plangebied een voorbereidingsbesluit te worden genomen, waarna de mogelijkheid ontstaat vrijstelling van de voorschriften van het geldende plan te verlenen. Ook hier geldt uiteraard de voorwaarde, dat Gedeputeerde Staten vooraf moeten hebben verklaard tegen het verlenen van deze vrijstelling geen bezwaar te hebben. Y. De "Stichting Protestants Christelijke Bejaardenverzorging" te Leeuwarden, heeft een verzoek om vergunning ingediend voor het uitbreiden van het wooncentrum voor bejaarden "Swettehiem" op het perceel Pieter Sipmawei 2, alhier, met een vleugel met 31 stuks tweekamerwoningen. Het bouwplan wijkt af van het geldende bestemmingsplan "West einde 1970", maar is in overeenstemming met het in voorbereiding zijnde ontwerp-bestemmingsplan "1e wijziging Westeinde 1970". Teneinde aan dit bouwplan medewerking te kunnen verlenen, dient eveneens voor dit plangebied een voorbereidingsbesluit te worden genomen. Na het verlenen van de vereiste vrijstelling van de voorschriften van het geldende plan en de ontvangst van de ver klaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten, kan de bouwver gunning worden verleend. Onder mededeling, dat de Commissie voor de Ruimtelijke Ordening zich met het vorenstaande kan verenigen, stellen wij U voor ten aanzien van genoemde percelen en gebieden een voorbereidingsbesluit te nemen, door te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. N 5585- DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; overwegende, dat het wenselijk is met betrekking tot de hierna omschreven percelen en gebieden een voorbereidingsbesluit te nemen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 181 gelet op artikel 21, eerste, tweede en vierde lid van de Wet p de Ruimtelijke Ordening; BESLUIT I. te verklaren, dat een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" wordt voorbereid voor: a. een perceel aan de Miedwei te Lekkum en b. een perceel aan de Brédyk te Wirdum, welke percelen met een zwarte stippellijn nader zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen nrs. 501-40 en 501-41; Cl. te verklaren, dat een herziening van het bestemmingsplan "Yeemarkt" wordt voorbereid voor een gebied, gelegen ten noorden van de Nico- laas Beetsstraat, welk gebied met een zwarte stippellijn nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 503-12; I. te verklaren, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor: a. het gebied begrensd door Holwortel, Keizerskroon, Salomonszegel en Stinzenflora, met een zwarte stippellijn nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 1-47 (plan Aldlctn- Oost IIA) b. het centrumgebied van Westeinde met een zwarte stippellijn nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 8-17 (plan 1e wijziging Westeinde 1970). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 295