Aankoop diverse percelen. Bijlage no. 182. Leeuwarden, 10 april 1980, Aan de Gemeenteraad. De eigenaren van de in onderstaande staat vermelde percelen zijn b ""eid deze eigendommen aan de gemeente te verkopen voor de eveneens in d':ze staat genoemde prijzen. N Plaatselijke aanduiding. Kadastrale bekendheid v.h. perceel Grootte. Prijs Monnikemuurstraat 105 Borniastraat 9 Speelmansstraat 16 c.a. Willemskade 34 en 36, Speelmansstraat 17 Lwd. A 2099 Hzm. B 5202 Lwd. A 1999, 456, 2171, 1616, 1643 en 2311 gedeeltelijk 90 ca 75 ca 187-, 30-, 41-, 60-, en 138 ca (van no. 2311 nog nader te bepalen) Lwd. B 138-, 138-, 2935, 2934 en en 54 ca Lwd. A 2336 37.178,— 40.100,— ƒ450.000,— ƒ450.000,— De verwerving van deze percelen is voor de gemeente van belang, omdat ij zijn gelegen in een te rehabiliteren stadswijk, of omdat zij benodigd ijn voor de realisering van een (toekomstig) bestemmingsplan. Wij achten de aankoopsommen (welke deels door taxatie en deels op basis ■an onderhandeling tot stand zijn gekomen), alsmede de bedingen waaronder de igendomsoverdrachten overigens kunnen plaatsvinden, aanvaardbaar. De hiervoor omschreven percelen zijn op de ter inzage gelegde tekeningen oodomlijnd of roodgekleurd aangegeven. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage /orden gelegd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester WJGReumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 296