Mo. 5586 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 182); BESLUIT: I. aan te kopen van mevr. S. de Oong, wonende te Leeuwarden, Nieuwe- buren M en 3.G. de Oong, wonende te Molenend, Halligenweg 27, het per ceel met opstal, plaatselijk bekend Monnikemuurstraat 105, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 2099, groot 90 centiare, voor een koopsom van 37.178,-- en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan ver bonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel met opstal worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; A-. de verkopers zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Woningbedrijf. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 297