No. 5586 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 182); BESLUIT: I. aan te kopen van mevr. F. Landman, wonende te Leeuwarden, Aldlansdyk ^-c, het perceel met opstal, plaatselijk bekend Borniastraat 9, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5202, groot 75 centiare, voor een koopsom van A-0.100,-- en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende, en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het - verlijden van de akte van over dracht; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel met opstal worden geheven, voor reke ning van de gemeente Leeuwarden; A-. de verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. vooruitlopende op de eigendomsoverdracht verleent de verkoopster aan de gemeente Leeuwarden het recht om vrijelijk over het onroerend goed te beschikken met ingang van k maart 1980; 7. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden vanaf het moment van het tot stand komen van dit besluit; 8. ingaande 1 januari 1980 tot de datum van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, doch uiterlijk tot zes weken na de datum waarop dit besluit door Gedeputeerde Staten van Friesland zal zijn goedgekeurd, zal door de gemeente Leeuwarden aan de verkoopster over de koop som een rente worden vergoed, berekend naar 9% per jaar; 9. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 298