- 2 - 3. de koopster is verplicht er voor te zorgen, dat de gekochte grond als mede haar aangrenzende terrein opnieuw)worden bebouwd overeenkomstig het door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden goedgekeurde bouw plan; deze bouw moet binnen twee jaren na de datum van eigendomsover dracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen; 4. bij niet-nakoming van het gestelde onder 3 (voltooiing der bebouwing) zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden is de koop ster, nadat de gemeente haar bij deurwaardersexploit van de niet-nako ming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het ge kochte aan de gemeente Leeuwarden en wel binnen twee maanden na de be doelde kennisgeving en voor de prijs van 72.750, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldig de B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; 5. vervreemding van het gekochte of van een gedeelte van het gekochte mag, behoudens daartoe vooraf (al dan niet onder voorwaarden) verkregen schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde onder 3 (voltooiing der be bouwing) is voldaan; 6. zodra het betreffende gebied krachtens een aan de gemeente Leeuwarden verleende machtiging binnen de geografische begrenzing van een lokaal stadsnet voor centrale ontvangst van televisie en radio is komen te lig gen, zal koopster gedogen, dat in/op haar grond kabels en/of installa ties ten behoeve van genoemde voorziening worden gelegd/aangebrachtéén en ander in overleg met koopster; 7. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte, alsmede op haar aangrenzende terrein gebouwen ten behoeve van de uitoe fening van een detailhandelsbedrijf te stichten, dan wel het gekochte terrein, alsmede haar aangrenzende terrein of de daarop te stichten ge bouwen voor detailhandelsactiviteiten te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aar- particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 8a. bij vervreemding van het gekochte of van haar aangrenzende terrein of van een gedeelte daarvan is de overdragende partij verplicht de voor waarden onder 6, 7» 8a en 9 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten be hoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreem ding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 8b. bij vervreemding van het gekochte of van haar aangrenzende terrein of van een gedeelte daarvan voordat aan het bepaalde onder 3 (voltooiing der bebouwing) is voldaan, is de overdragende partij, uiteraard met in achtneming van het bepaalde onder 5> bovendien verplicht de voorwaarden onder 3> 4, 5> 8b en 9 vermeld tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en namens deze gemeente aan te nemen en deze verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen en aan te nemen; 9. bij niet-naleving van één der verplichtingen of verboden, vermeld onder 4j 5, 6, 78a en 8b, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeen te Leeuwarden voor iedere niet-naleving of overtreding een boete van 100.000,deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet- naleving of overtreding zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestel ling of rechterlijke tussenkomst is vereist; 10. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht - 3 - 11. de akte van eigendomsoverdracht dient notarieel te worden verleden bin nen twee maanden nadat dit raadsbesluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft verkregen; indien de gestelde termijn door toedoen van één der partijen wordt over schreden is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden; 12. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen toestaan, dat, nadat Gedeputeerde Staten van Friesland dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, het verkochte, vooruitlopende op het passeren van de overdrachtsakte, met inachtneming van de eventueel door Burgemeester en Wethouders te stellen voorwaarden, door de koopster in gebruik wordt genomen; koopster is alsdan met ingang van de dag waarop de ingebruikneming is toegestaan, tot de dag, waarop de overdrachtsakte wordt verleden aan de gemeente Leeuwarden over de koopsom een rente verschuldigd, berekend naar 9 per jaar; 13. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan gehe ven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de leve ring voor rekening van de koopster; 14. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 15. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 16. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de koopster aan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde nota ris; 17. de te stichten opstallen dienen te worden ontworpen onder super-visie van de architekt van de gemeente Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 29