eigendomsgrens een meer permanente erfafscheiding van meer passend materiaal op te richten; II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grondbe drijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. No. 5586 d. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bijlage no. 182); BESLUIT: I. aan te kopen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Koskon B.V.", gevestigd te Birdaard, voorheen gevestigd te Leeuwarden, de percelen met opstallen, plaatselijk bekend Willemskade 34 en Willems kade 36 en Speelmansstraat 17, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B, nummer 2935, groot 138 centiare, nummer 2934,groot 138 centiare en gemeente Leeuwarden, sectie A, nummer 2336, groot 54 centiare, voor een koopsom van 450.000,-- en voorts onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van hypotheek en beslag, de panden Willems kade 34 in het genot en onder de last van de lopende huurovereenkomst met het Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf Friesland te Leeuwarden; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht, welke akte uiterlijk binnen vier weken na datum, waarop dit besluit door Gedeputeerde Staten van Friesland zal zijn goedgekeurd, moet zijn verleden; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen onroerend goed worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwar den met ingang van de datum van eigendomsoverdracht; 7. de kosten van overdracht en levering komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden;.^ - II. het onder I. bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 300