Vaststellen van het verkeersstructuurplan voor de Schil-Oost. Bi iage nr. 183. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. L Inleiding. Op 30 mei 1978 hebt U het Verkeersstructuur- en Uitwerkingsplan voor de hele ge eente vastgesteld. Als gevolg daarvan moest een reeds voltooide studie over de ve versstructuur van het gebied Schil-Oost worden herzien. Genoemde studie was no dzakelijk als onderdeel van de opstelling van een structuurplan voor het ge- bi d Schil-Oost. De vaststelling van laatstbedoelde verkeersstructuur is inmiddels urgent ge- wo den met het oog op de vaststelling van uitvoeringsplannen voor de deelgebieden in de Schil-Oost in het kader van de Interim Saldoregeling. Het resultaat van de herziene studie is vastgelegd in het U onlangs toege- zc den rapport "Verkeersstructuur Schil-Oost dd. september 1979". Omtrent de be ha deling daarvan, merken wij het volgende op. Voor de bewoners uit het gebied is op 18 september 1979 een informatieve bijeen- kc st gehouden. Op 4- oktober 1979 is voor genoemde bewoners een hoorzitting ge- ho den. Het verslag van deze hoorzitting, alsmede een 12-tal tijdens de zitting ii jediende schriftelijke reacties, is in het rapport opgenomen. Voorts zijn nog 15 schriftelijke reacties binnengekomen; hiervan zijn 12 op- gt omen in het rapport; de resterende 3 zijn binnengekomen nadat het rapport reeds wsamengesteld; deze zijn ter inzage gelegd. Tenslotte is het rapport behandeld in de vergadering van de Commissie voor ht Midden- en Kleinbedrijf. Het verslag van deze vergadering ligt eveneens ter ii age. Op de reacties is door de projectgroep commentaar geleverd, deels tijdens de hoorzitting, deels daarna. Beide commentaren zijn eveneens in het rapport opgeno men. Met het oog op de raadsbehandeling van de reacties hebben wij aan de raads- bi ef de volgende bijlagen toegevoegd: - een lijst van de adressanten met daarin aangegeven de wijze waarop de reacties zijn ingediend (bijlage I); - een overzicht van de gerubriceerde reacties, alsmede de aanduiding door wie ze zijn ingediend (bijlage II). 2_ Begrenzing van het plangebied. Het gebied waarop de verkeersstudie is gericht wordt begrensd door de ooste- 1 ke stadsgracht, de Groningerstraatweg, de rondweg en de Willem Lodewijkstraat. Di is het noordelijk deelgebied van de Schil-Oost. Over het zuidelijk deel wordt e afzonderlijke studie verricht. Gezien de fasering van de uitvoeringsplannen in het kader van de Interim Saldoregeling, is de vaststelling van de verkeers- S' uctuur van eerstgenoemd deelgebied het meest urgent. .3 Doelstelling, uitgangspunten en opzet van het plan. Hoewel doelstelling, uitgangspunten en opzet van het verkeersstructuurplan in het rapport zijn omschreven, lijkt het ons gewenst een en ander hierna kort samen te vatten. Doelstelling. Hiervoor is reeds de noodzaak tot het ontwikkelen van een verkeersstructuur voor de Schil-Oost omschreven. De noodzaak tot wijziging van de huidige verkeers structuur vloeit enerzijds voort uit de toename van het verkeer in en om het ge bied en anderzijds uit de gewijzigde opvattingen over de verdeling van de beschik bare ruimte over de diverse categorie├źn gebruikers in overwegend woongebieden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 301