t - 2 - Op grond van de hedendaagse opvattingen en op basis van een reeds genomen raadsbeslissingis de doelstelling het realiseren van een verkeersluw karak ter in het gebied; dit houdt in het ontwerpen en invoeren van een zodanige ver- keersstructuur dat daardoor de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied worden vergroot. Uitgangspunten Bij het ontwerpen van de gewenste verkeersstructuur is rekening gehouden met zowel de huidige als met de toekomstige stedebouwkundige- en verkeerskundige si tuatie in en om het gebied. De laatste is in grote lijnen reeds vastgelegd res pectievelijk in het vastgestelde rapport tot aanwijzing van het Stadsvernieuwings' gebied Schil-Oost, alsmede in het vastgestelde verkeersstructuurplan voor de ge hele gemeente. Daarnaast is rekening gehouden met recente besluiten op verkeers gebied voorzover van belang voor het gebied. Tenslotte is rekening gehouden met het uitgangspunt, dat het doorgaande var- keer zoveel mogelijk dient te worden geweerd, dat een redelijke afwikkeling van het bestemmingsverkeer dient te zijn gewaarborgd en dat een optimale leefbaarheid en veiligheid dienen te worden verkregen. Planopzet en methodiek. De opzet van het plan is een verkeersstructuur te ontwikkelen waarbij het noodzakelijk doorgaande verkeer terecht komt op de reeds (in het verkeersstruc tuurplan voor de gehele gemeente) voor het gebied vastgestelde routes (zoals Bleeklaan, Vliet enz.). De hoeveelheid doorgaand verkeer op de overige daarvoor in aanmerking komende routes dient - door het nemen van gepaste maatregelen (toe passing van het zgn. bajonetprincipe en/of het aanbrengen van een "knip", dit is een fysieke barrière voor het autoverkeer) - tot een aanvaardbaar niveau te wor den teruggebracht. Daarbij moet er voor worden gewaakt, dat de toegankelijkheid voor het bestemmingsverkeer in alle delen van het gebied voldoende blijft gewaar borgd. Op basis van het vorenstaande is een aantal modellen ontwikkeld. De modeilen zijn vervolgens getoetst aan de uitgangspunten. Het model dat hieraan voldoet is als voorkeursmodel gepresenteerd. 4. Voorkeursmodel Uit het rapport blijkt, dat er in eerste instantie twee modellen voor het gemotoriseerde verkeer overblijven, welke voldoen aan de uitgangspunten. Deze mo dellen I en II zijn weergegeven in fig. 12 en 13. De modellen aangevuld met de reeds vastgestelde busroutes en de (brom)fietsroutes uit de discussienota fieta- padenplan, leveren twee aanvaarbare verkeersstructuurmodellen op, namelijk struc tuurmodel I (fig. 13) en structuurmodel II (fig. 16). In aanmerking nemend, dat het gewenst is van het meest fijnmazige model uit te gaan, is in het rapport de voorkeur uitgesproken voor structuurmodel I. 3. Standpunt van het college. Wij stemmen in met de keuze voor structuurmodel I (fig. 15) als basis voos de toekomstige verkeersstructuur voor het gebied Schil-Oost zoals dit hiervoor onder punt 2 nader is aangeduid, met dien verstande dat het gedeelte van iet Cambuursterpad tussen de Bleeklaan en de Tjerk Hiddesstraat voor alle doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt gesloten. Dit betekent dat - in afwijking van voornoemd model - de busroute via de Bleeklaan en de Tjerk Hiddesstraat van en naar het oostelijk deel van het Cambuursterpad wordt geleid. Wij baseren dit standpunt op het feit dat - met inachtname van de hiervoor omschreven uitgangs punten - naar onze mening in dit aangepaste model de doelstelling van een ver keersluw verblijfsklimaat optimaal kan worden verwezenlijkt. Bij deze keuze zi n de belangen van zowel bewoners als bedrijven in het gebied zo goed mogelijk afge wogen - 3 - 5. ommentaar op de ingediende reacties. De reacties zijn in bijlage II verzameld in een 7-tal groepen. De eerste 6 groepen hebben elk betrekking op een bepaald aspect van het verkeersstructuurmo- deJ De zevende groep heeft betrekking op de resterende reacties. Zij worden hier na achtereenvolgens behandeld: Geen fysieke belemmeringen aanbrengen in_de_De_Ruyterweg_(eventueel_in_samen- hang met het Cambuursterpad. ad 1 en 2. Na invoering van de voorgestelde maatregelen zullen de bedrijven van adressanten uit een oogpunt van verkeer naar onze mening redelijk bereik baar blijven. De bezwaren van adressanten zijn evenwel niet gegrond op ver keerskundige overwegingen doch op economische motieven. Gezien het vorenstaande en gelet op de uitgangspunten (verkeersluw maken) achten wij deze bezwaren ongegrond. In het kader van geëigende regelingen terzake van bedrijfsverplaatsingen zullen wij trachten de eventuele negatie ve bedrijfsgevolgen tot een oplossing te brengen. ad 3. In Uw vergadering van 19 november 1979 hebt U besloten, dat voor de behandeling van het Verkeersstructuurplan Schil-Oost de resultaten van het distributie-planologisch onderzoek niet behoeven te worden afgewacht. ad 4. Gezien de in de straat aanwezige bestemmingen, verwachten wij, dat er nog een zodanige hoeveelheid verkeer zal overblijven, dat naar onze mening niet van een stille doodse woonstraat kan worden gesproken. Wij achten dit bezwaar derhalve ongegrond. ad 5. Indien te zijner tijd mocht blijken, dat dit plein, als onderdeel van een wijkroute, als zodanig niet voldoende functioneert, dan zullen zodanige maatregelen worden genomen dat dit wel het geval is. Wij achten dit mogelijk. Het bezwaar moet derhalve naar onze mening ongegrond worden verklaard. I De Van Leeuwenhoekstraat niet_aanvvijzen_als_wijkontsluitingsvveg_c.q_vvijk- verzamelweg (in samenhang met de afsluiting van het_hoofdwegenstelsel_van een aantal andere straten). Adressanten maken bezwaar tegen deze aanwijzing, omdat zij vrezen, dat als gevolg hiervan, het verkeer in deze straat aanzienlijk zal toenemen. Daardoor zal aldaar een paar maal per dag een verkeerschaos ontstaan met al le gevolgen van dien, zoals lawaai, stank, onveiligheid, waardevermindering der woningen en verlies van privacy. Zij wijten dit onder meer aan het feit, dat, naast genoemde aanwijzing, tevens zal worden overgegaan tot afsluiting van het hoofdwegenstelsel van een aantal andere straten. Wij merken hierover het volgende op. Het creëren van een verkeersluw gebied houdt de consequentie in dat het ver keer geconcentreerd moet worden op de wijkverzamel- en/of ontsluitingswegen. In de noordoosthoek van het gebied Schil-Oost komt voor het verkeer gericht op de Groningerstraatweg, de Van Leeuwenhoekstraat gezien ligging en afme tingen, daarvoor het meest in aanmerking. De keuze heeft plaatsgevonden na afweging van alle in het geding zijnde be langen. Wij verwijzen hiervoor naar de inhoud van het rapport. In het rapport is in het hoofdstuk "Commentaar van de projectgroep" on der punt A 5, sub a, omschreven dat het gemotoriseerde verkeer in deze straat tot 1990, als gevolg van genoemde maatregel, slechts weinig toeneemt ten op zichte van de huidige situatie. De toename is in ieder geval niet zodanig, dat voor de door adressanten gesignaleerde overlast behoeft te worden ge vreesd. Wij zijn daarom van mening, dat het bezwaar ongegrond dient te wor den verklaard.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 302