- if - III. Het Groningerplein, alsmede de Veestraat, de Schapestraat en de Auke Stel lingwerfstraat, niet van de Groningerstraatweg afsluiten. ad 1. Voor ons commentaar op de consequenties voor het postagentschap Tjerk Hiddesstraat-hoek Cambuursterpad verwijzen wij U naar hetgeen hiervoor onder I, ad 1 en 2 is weergegeven. ad 2. De reden tot afsluiting van de Schapestraat is het gevolg van het ge kozen model; kortheidshalve verwijzen wij voorts naar blz. 17 van het rapport Het bedrijf van adressante kan via de Van Leeuwenhoekstraat nog op aanvaard bare wijze worden bereikt. Wij achten dit bezwaar derhalve ongegrond. ad 3. Dit aspect is onder II reeds behandeld. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar. Onder verwijzing naar het vorenstaande, achten wij deze bezwaren ongegrord. IV. De_Robert Kochstraat niet aanwijzen als wijkontsluitingsweg c.q. doorgaande route. Na realisering van het gekozen verkeersmodel, zal de Robert Kochstraat geen doorgaande route meer zijn, doch uitsluitend fungeren als wijkontslui tingsweg Het bezwaar van adressanten is naar onze mening gebaseerd op de huidige situatie waarbij een belangrijk deel van het verkeer doorgaand is. In de nieuwe situatie zal de straat derhalve aanmerkelijk rustiger worden. Dit zal de leefbaarheid en veiligheidheid aldaar ten goede komen. Gezien het vorenstaande achten wij dit bezwaar ongegrond. V. Geen fiets- voetgangersbrug over het Nieuwe Kanaal aanleggen. ad 1. Ingeval deze brug wordt aangelegd, zal dit een beweegbare brug zijn. Overigens is gebleken, dat het deel van het Nieuwe Kanaal, ten westen var. deze brug, slechts voor een gering deel als ligplaats wordt gebruikt voor varende schepen. Gezien het vorenstaande moet dit bezwaar naar onze mening ongegrond worden verklaard. ad 2. De afmetingen en het uiterlijk van de brug, alsmede de aard en de en- vang van het verkeer dat ervan gebruik zal maken, zullen zodanig zijn, dat naar onze mening niet van een aantasting van het karakter van de Emmakaden kan worden gesproken. Dit bezwaar dient derhalve naar onze mening ongegrond te worden verklaarc. VI. Geen nieuw verkeerssysteem invoeren in Schil-Oost alvorens het Vrijheids- plein_is_gereconstrueerd (met onder meer als consequentie dat de Pasteurweg weer op het plein wordt aangesloten). Eén van de redenen tot het ontwerpen van een nieuw verkeerssysteem in Schil-Oost is het zoveel mogelijk weren van doorgaand verkeer. Een deel van dit verkeer (onder meer richting Gerbrandyweg-Franklinstraat en omgekeerd) kiest - als gevolg van het niet optimaal functioneren van het Vrijheidsplein- een route door de Schil-Oost. Het overige doorgaande verkeer is echter van een zodanige omvang, dat alleen al om deze redenen plannen dienen te worden ontworpen om dit verkeer te weren. De noodzaak tot het invoeren van een nieuw verkeerssysteem voor de Schil-Oost moet daarom los gezien worden van de reconstructie van het Vrijheidsplein. De kwestie van het opnieuw aansluiten van de Pasteurweg is uitvoerig behandeld in het rapport. Kortheidshalve verwijzen wij naar de betreffende passage. - 5 - Voorts wijzen wij nog op het volgende. Als gevolg van de raadsbeslissing voor een beperkte verkeersoplossing bij het Hoeksterend, wordt de doorstroming van het verkeer vanaf het Vrij heidsplein richting Hoeksterend bemoeilijkt. Ingeval de Pasteurweg weer op het Vrijheidsplein zou worden aangesloten, ontstaat een aantrekkelijke sluiproute vanaf dit plein via de Pasteurweg en de De Ruyterweg naar de bin nenstad. Op grond van een en ander is het ongewenst opnieuw tot aansluiting van de Pasteurweg op het Vrijheidsplein over te gaan. Gezien het vorenstaande achten wij deze bezwaren ongegrond. VI Diverse bezwaren. ad 1 en 2. Bij de verkeersstudie is uitgegaan van verkeersprognosecijfers voor het jaar 1990. Deze cijfers zijn afkomstig uit het door U vastgestelde verkeersstructuurplan voor de gehele gemeente. De relevante gegevens (hoe veelheid doorgaand verkeer door de Schil-Oost in het jaar 1990) zijn vastge legd in net stroomdiagram in fig. 7. Dit geeft de eindsituatie weer waarbij de Egelantierstraat geen bereikbaarheidsroute meer is voor Camminghaburen. Het rapport is voorts opgesteld door verkeersdeskundigen van de Dienst Stadsontwikkeling in samenwerking met het verkeerskundig bureau Dwars, Heederik en Verhey uit Amersfoort. Daarbij is gebruik gemaakt van een door laatstgenoemd bureau ontwikkelde methodiek, die wij na gunstig advies van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening hebben aanvaard. Wij achten deze bezwaren derhalve ongegrond. ad 3. Op 3 april 1978 zijn, bij de raadsbehandeling van de ontwikkeling van het bestemmingsplan "Cambuur" de bezwaren tegen de aanleg van de "slinger" in de Coopmansstraat, reeds ongegrond verklaard. adff. Zoals U bekend is, zal de Egelantierstraat op den duur geen bereikbaar heidsroute voor Camminghaburen zijn; deze functie is slechts tijdelijk. Het tijdelijk gebruik als zodanig hangt af van de realisering van de buitenoost- tangent en de aansluiting van de Kanaalweg. Dit bezwaar moet derhalve naar onze mening ongegrond worden verklaard. ad 5. Op grond van het verkeersstructuurplan voor de gehele gemeente, zal de Eerste Kanaalsbrug te zijner tijd uitsluitend gebruikt worden voor langzaam verkeer. Na invoering van deze maatregel kan de Maria Louisastraat niet wor den gekwalificeerd als wijkontsluitingsweg van de Schil-Oost en zal derhalve als zodanig ook niet functioneren. Wellicht dient deze dan als ontsluitings route voor het zuidwestelijk deel gelegen tussen Emmakade Z.Z. en de Willem Lodewijkstraat. Deze route zal als zodanig weinig gemotoriseerd verkeer ople veren. Wij zijn daarom van oordeel dat dit bezwaar ongegrond dient te worden verklaard. Voorts verwijzen adressanten naar een begeleidend schrijven waarin sug gesties worden gedaan voor een verkeersstructuur voor Schil-Oost. De daarin voorgestelde verkeersstructuur wijkt in zoverre af van het voorkeurmodel, dat de Oohan Willem Frisostraat als route is aangegeven in plaats van de Maria Louisastraat. Het argument, dat deze straat door de "knik" erin beter dan de Maria Louisastraat zal fungeren om sluipverkeer vanuit Schil-Oost te weren, achten wij, na sluiting van de Eerste Kanaalsbrug voor gemotoriseerd verkeer, niet meer relevant. De overige in de brieven behandelde punten hebben betrekking op proble men terzake van de huidige verkeerssituatie. Deze zijn reeds behandeld in Uw vergadering van 28 januari 1980 (bijlage nr. A-7). Wij hebben derhalve het voorstel van adressanten niet overgenomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 303