ad 6. De brief van adressant moet gezien worden als een verzoek. Aan dit ver zoek - geen beslissing nemen over de afsluiting van de De Ruyterweg voordat de bewoners zijn geïnformeerd - is voldaan door het houden van de informatie avond op 18 september 1979 waartoe alle bewoners zijn uitgenodigd. 7. Voorstel en verdere procedure. Nadat het plan is vastgesteld, zal het moeten dienen als basis voor het ont werpen van bestemmingsplannen en uitvoeringsplannen voor de deelgebieden van Schil-Oost. Tevens zal aan de Direktie van de Dienst Stadsontwikkeling verzocht worden met voorstellen te komen voor een gefaseerde invoering van de vastgestelde ver keersstructuur Met inachtneming van het vorenstaande, en onder de mededeling dat de Commis sie voor de Ruimtelijke Ordening over deze aangelegenheid is gehoord, stellen wij U voor te besluiten conform het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris r Nr. 5587. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Overwegende, dat dient te worden overgegaan tot het vaststellen van een ver kei rsstructuurplan voor Schil-Oost; dat 27 adressanten - nader aangegeven in de bij dit besluit behorende bijla ge I - bezwaren hebben ingediend, zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bi lage II; dat, hij, onder het overnemen van de motivering opgenomen in het hierna om- sc reven voorstel van Burgemeester en Wethouders, van oordeel is, dat deze bezwa- re ongegrond dienen te worden verklaard; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 april 1980 (bij- la.je nr. 183); kennisgenomen hebbend van het rapport "Verkeersstructuur Schil-Oost dd. sep- te ber 1979"; BESLUIT: de bezwaren omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage II ongegrond te verklaren; II. Structuurmodel I (fig. 15) uit het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte rapport "Verkeersstructuur Schil-Oost dd. september 1979" te aan vaarden als basis voor de ontwikkeling van de verkeersstructuur voor het ge bied gelegen tussen de Oosterstadsgracht, de Groningerstraatweg, de Rondweg en de Willem Lodewijkstraat en als uitgangspunt voor dit gebied te ontwikke len bestemmings- en uitvoeringsplannen, met dien verstande dat het gedeelte van het Cambuursterpad tussen de Bleeklaan en de Tjerk Hiddesstraat voor alle doorgaande gemotoriseerd verkeer wordt gesloten en dat de busroute via de Bleeklaan en de Tjerk Hiddesstraat van en naar het oostelijk deel van het Cam buursterpad wordt geleid. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 304