2-11-1979 2-11-1979 6-11-1979 6-11-1979 23-11-1979 i vo 21-12-1979 - 2 - Bi.jlage I. No. Naam en adres van adressant(e) schriftelijke reactie ingediend. tijdens hoorzit ting d.d. 4 okto ber 1979 bij brief d.d. B 4. Gezamenlijke Schippers langs Emmakaae, Oostergrachtswal en Oostersingel, p/a T.Grondsma a/b Friso t.o. Oostergrachtswal 29, Leeuwarden 7-10-1979 3 5. Mobil-Station Henk Fokkinga, De Ruyterweg 98, Leeuwarden. 22-10-1979 B 6. J.W.van den Berg, Tjerk Hiddes- straat 29, Leeuwarden. 22-10-1979 B 7. Bewoners De Ruyterweg, p/a mevr.J.Jonker-Santhuizen, De Ruyterweg 110, Leeuwarden. 31-10-1979 B 8. Technische en Koeltechnische Handelsonderneming "Weidelco", Schapestraat 15-17, Leeuwarden. 3 9. J.Faber, De Ruyterweg 87, Leeuwarden. B 10. M.Hofma c.s., De Ruyterweg 85, Leeuwarden. 2-11-1979 B 11. D.A.Bijker, De Ruyterweg 77, Leeuwarden. B 12. S.Procee, De Ruyterweg 47, Leeuwarden. B 13. Postdistrict Leeuwarden, Twee- baksmarkt 253, Leeuwarden. B 14. H.Pokkinga, De Ruyterweg 98, Leeuwarden. (V) 1 VO B 15. J.Visser, Van Leeuwenhoekstraat 34, Leeuwarden. Bi.ilage II. Overzicht van de ingediende bezwaren Ingediend door adressant(e) no, IGeen fysieke belemmeringen aanbrengen in de De Ruyterweg (eventueel in samen hang met Cambuursterpad) omdat: 1de levensvatbaarheid van het aldaar aanwezige garagebedrijf annex benzi neverkooppunt in gevaar komt; 2. de bereikbaarheid van het postagent schap Tj.Hiddesstraat-hoek Cambuur- sterpad onaanvaardbaar wordt verminderd; 3. nog geen distributieplanologisch- en bedrijvenonderzoek is verricht; 4. De Ruyterweg- hierdoor een stille doodse woonstraat wordt; 5. de omleidingsroute via Cambuur- plein ongeschikt is wegens slechte bestrating en gebruik als parkeer terrein en weekmarkt. IIDe van Leeuwenhoekstraat niet aan wijzen als wijkontsluitingsweg c.q. wijkverzamelweg (in samenhang met de afsluiting van het hoofdwegenstelsel van een aantal andere straten). IIIHet Groningerplein, alsmede de Vee straat, de Schapestraat en de Auke Stellingwerfstraat, niet afsluiten van de Groningerstraatweg, omdat: 1de bereikbaarheid van het post agentschap Tj.Hiddesstraat-hoek Cambuursterpad hierdoor onaan vaardbaar wordt verminderd: 2. de handelsonderneming Weidelco, Schapestraat 15-17 hierdoor onvol doende bereikbaar wordt vanaf de Groningerstraatweg; 3. de Van Leeuwenhoekstraat als wijk- ontsluitings- c.q. wijkverzamelweg hierdoor onevenredig zwaar met verkeer wordt belast. IV. De Robert Kochstraat niet aanwijzen als wijkontsluitingsweg c.q. door gaande route omdat: hierdoor de verkeersveiligheid van de bezoekers van de aanwezige scholen en kerk in gevaar komt. A6, B5, 314, 39, B10, B11 A6, B6, B13. A6 B7, 39, B10, B11. Bil. A5, A10, B15. A6, 36, B13. B8 A5. A12, B15<

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 306