- 2 - Bijlage II. Ingediend door adressant(e) no.; li Geen fiets- voetgangersbrug over het Nieuwe Kanaal aanleggen omdat hierdoor: 1. de vrije doorvaart voor de scheep vaart wordt belemmerd; 2. het karakter van de Emmakaden wordt aangetast. VIGeen invoering van een nieuw verkeers systeem in de Schil-Oost alvorens het Vrijheidsplein i3 gereconstrueerd (met onder meer als consequentie dat de Pasteurweg weer op dit plein wordt aangesloten) VII. Diverse bezwaren; 1. het rapport is weinig of niet- ge baseerd op feiten en op gepleegd onderzoek; 2. het rapport is niet onderbouwd met cijfers 3. de z.g."slinger" in de Coopmans- straat niet aanleggen; 4a.de Egelantierstraat niet (via de Coopmansstraat) rechtstreek aan sluiten op de Schil-Oost; 4b.een uitspraak doen over de duur van het gebruik als tijdelijke ontsluitingsweg voor Cammingha- buren van eerstgenoemde straat; 5. de Maria Louisastraat niet aan wijzen als wijkontsluitingsweg; 6. geen beslissing nemen over het afsluiten van De Ruyterweg voor dat de bewoners zijn geïnformeerd. A1B3, E4. A1 A5, A10, B7, BI 5. A5, A6. A5. A2. A5, B2. A5, B2 A4. B12. Preadvies brief d.d. 17 maart 1980 van het Buurtcomité S. de Vlieger- s raat over de voortgang van de sanering en de nieuwbouw in de S mon de Vliegerstraat en omgeving. Bijlage no. 184. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Naar aanleiding van de brief van 17 maart j.l. van het Buurtcomité S,.mon de Vliegerstraat delen wij U het volgende mede. Ia voortgang van de te ontwikkelen nieuwbouwplannen in de Hollanderhof en deels in de Simon de Vliegerstraat wordt regelmatig aan de orde ?steld in de zgn. contactgroepvergaderingen. De stand van zaken is,dat naar verwachting nog dit jaar een begin kan worden gemaakt met de n .euwbouw. Ia verband hiermede hebben wij de Directeur van het Woningbedrijf opdracht gegeven de vrijkomende woningen van het deel van de Simon de VLiegerstraat waar nieuwbouw zal moeten plaatsvinden niet opnieuw te verhuren, doch zo spoedig mogelijk te slopen. In overleg met de plaat selijke woningcorporaties zal gestreefd worden naar versnelde herhuis- v sting van de bewoners. Daartoe is de Federatie van Leeuwarder Woning— c rporaties om medewerking gevraagd. Teneinde op korte termijn de wensen van de bewoners,die zullen moeten v rhuizen,te vernemen hebben wij voornoemde directeur verzocht met betrokkenen in overleg te treden waarna tezamen met de overige corpo- i .ties zal worden getracht tot versnelde ontruiming over te gaan. De 0 .'erige vrijkomende woningen aan de Simon de Vliegerstraat zullen als w sselwoningen dienst doen voor de renovatie van de woningen in de E 1 lande rv/i jk. 1 m aanzien van de uitbetaling van de bijdrage terzake van de door de b woners aangebrachte verbeteringen merken wij op dat het Ingenieurs- bareau Het Noorden de rapportage daarover in februari j.l. heeft a "gerond. In overleg met de Provinciale Direktie van de Volkshuisvesting hebben wij besloten, vooruitlopend op de goedkeuring van de sanerings- a .nvraag die beoogt de 80% bijdrage in deze kosten te verkrijgen, tot u tbetaling van deze vergoedingen over te gaan, zodra de betreffende b woners het door hen gehuurde pand hebben verlaten. Tenslotte delen v j mede dat wij naar aanleiding van de ontwikkeling van de nieuw- b uwplannen binnenkort het overleg met het buurtcomité zullen voortzetten. W j stellen U voor adressante overeenkomstig het vorenstaande te infor meren. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 307