Bi lage nr. 185. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzing naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzi gen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbedrijfde Di nst voor Reiniging en Brandweer en de Dienst Stadsontwikkeling voor het dienst- ja r 1980, delen wij U het volgende mede. In verband met ons in bijlage nr. 160 opgenomen voorstel wordt een krediet van 336.000,-- geraamd voor het aanbrengen van 50 c.v.'s en 20 douches in di ve se woningen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden op basis van een 25-jarige 11 1/4- annuïteit geraamd op 4-0.625,gespecificeerd als volgt: af chrijving: 0,84 van 336.000,-- 2.825,— reite: 11,25 van 336.000,— 37.800,— L,-AQ=dlh---= Het eerste jaar kunnen de kapitaallasten van 40.625,tot een bedrag van 13.170,-- worden gedekt door verhoging van de huuropbrengsten. De resterende kosten van 7.455,-- 40.625,-- minus 33.170,kunnen wo.den gedekt door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van de algemene bedrijfsreserve. Wij verwachten, dat door toepassing van een jaarlijkse huurverhoging deze in vestering na ongeveer 8 jaar rendabel zal zijn. Di .nst voor Reiniging en Brandweer. De Brandweer Hulpverleningsdienst Friesland-Noord heeft verzocht het hulpver- Ie lingsvoertuig HV 1 van de Leeuwarder Brandweer te mogen overnemen. Een dergelij ke wagen past in de organisatorische opbouw van de B.H.D. Overdracht van het voertuig betekent voor de Leeuwarder Brandweer, dat daar voor in de plaats een bestelauto moet worden aangeschaft voor het vervoer van di verse uitrustingsstukken voor brandbestrijding. Hiermee is een bedrag van i-1.700,-- gemoeid. Wij stellen U voor het hulpverleningsvoertuig voor 41.700,aan de B.H.D. o\ ;r te dragen en een krediet van 41.700,-- beschikbaar te stellen voor het aan schaffen van een nieuwe bestelauto. De boekwaarde van het over te dragen hulpverleningsvoertuig bedraagt 34.440,— Wij stellen U voor de boekwinst van 7.260,-- 41.700,-- minus 34.440,--) aan te wenden voor extra afschrijving op de nieuw aan te schaffen bestelauto. De kapitaallasten van de resterende investering van 34.440,-- 41.700, miius 7.260,worden geraamd op 6.545,--, gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10 van 34.440,-- 3.445, rente: 9 van 34.440,-- 3.100,— l6.545,,- Wi zigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbedrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer en de Dienst Stadsontwikkeling voor het dienst- jaar 1980. Wo inqbedrijf

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 308