De kapitaallasten van het over te dragen hulpverleningsvoertuig bedragen 15.390,--, zodat door deze transactie een besparing aan kapitaallasten van 8.84-5,-- 15.390,-- minus 6.545, kan worden geraamd. Wij stellen U voor het bedrag van 8.845,-- toe te voegen aan de post "Reservering correcties we gens taxatiefouten" (volgnr. 642 van de Gemeentebegroting). Voorts heeft de B.H.D. gevraagd een viertal portofoons van de gemeente te mogen overnemen tegen een prijs van 1.500,per stuk, zijnde totaal 6.000,--, Wij stellen U voor de vier portofoons voor dit bedrag aan de B.H.D. over te dragen. Aangezien de portofoons geen boekwaarde meer hebben stellen wij U voor het bedrag van 6.000,-- toe te voegen aan de risico-reserve van de algemene dienst, De Commissie voor de Dienst voor Reiniging en Brandweer kan zich met ons voor: stel verenigen. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1. Aan- en verkopen van grond. In verband met genomen besluiten tot de aankoop van grond c.a. wordt een krediet van 914.000,geraamd. In de kosten van verwerving kan een bijdrage van het rijk van 17.750,-- worden geraamd. Terzake van genomen besluiten tot het verkopen van grond kan een opbrengst worden geraamd van: a. diverse percelen grond 122.250, b. diverse erfpachtspercelen 89.920, In de geraamde opbrengst van erfpaohtspercelen is begrepen een gereali seerde meerwaarde van 7.905,-- en een gerealiseerde winst van 56.415,--. Het totaal van deze bedragen ad 64.320,-- wordt toegevoegd aan de risico reserve van de algemene dienst. Voor een specificatie van genoemde bedragen wordt verwezen naar de ter in zage gelegde overzichten. 2. Herstel walmuren Weaze c.a. en Oostergrachtswal Het door U in 1979 goedgekeurde plan tot herstel van de walmuren langs de Weaze, Berlikumermarkt en Groentemarkt is met zijn oorspronkelijke financie- ringsopzet niet doorgegaan. Dat aan Leeuwarden de status van I.S.R.-gemeente is toegekend, maakt het mogelijk dit plan, evenals dat voor herstel van de wal muren langs de Oostergrachtswal - na aanwijzing van de desbetreffende gebieden tot stadsvernieuwingsgebied en de goedkeuring daarvan door de Minister - uit te vceren met subsidie op grond van de Interim Saldo Regeling (100 De Interim Saldo Reqeüng heeft geen terugwerkende kracht, maar de Minis ter is bereid vooruitlopende op de te volgen procedures bij te dragen in de kosten van herstel van deze walmuren, ook als reeds met de werkzaamheden is be gonnen. Echter zijn dan de renteverliezen tot het moment van de goedkeuring van de aanwijzing tot stadsvernieuwingsgebied voor rekening van de gemeente. Gerekend met de tijdstippen, waarop met de werken kan worden gestart (ver moedelijk oktober resp. augustus 1980) en waarop genoemde ministeriële goedKeu- ring met het beschikbaar stellen van de gelden kan worden verwacht (vermoede lijk eind 1980 resp. midden 1981) zullen de renteverliezen naar raming 100.000,-- a 150.000,bedragen. Gelet op de toezegging van de Minister en het belang van het doorgaan van het herstel van de walmuren, zijn wij van oordeel, dat met de werken zo spoe dig mogelijk moet worden begonnen, onder aanvaarding van de renteverliezen. Wij stellen U voor daartoe over te gaan en het van de gemeentebegroting afgevoerde krediet voor herstel van de walmuren Weaze c.a. opnieuw op de begro ting te brengen, nu op die van de D.S.0. De renteverliezen komen dan automa tisch in de exploitatie van de grondplannen tot uitdrukking. De hierdoor ont stane verliezen op die plannen kunnen worden gedekt ten laste van de ruimte voor de stadsvernieuwing. Het krediet voor het herstel van de walmuren langs de Oostergrachtswal dient van de begroting 1979 van de D.S.0. te worden overgebracht naar de begro- t ng 1980, evenals uiteraard de geraamde rijksbijdrage en de bijdrage van de a(gemene dienst aan de D.S.0. voor de in het krediet begrepen netto-kosten van riolering ad 332.000,--, waarvoor een andere financiering geldt, nl. via de verfijningsuitkering riolering. De lasten van deze 332.000,--, te ramen op 38.800,-- (25 jr., 9 an nuïteit) moeten worden gedekt t.l.v. de stelpost civieltechnische werken, omdat in het beleidsplan al rekening is gehouden met een toename van de verfijnings- i. .tkering riolering voor te verwachten nieuwe aansluitingen. Genn ntebeqroting. 1. T it verbeteren van het stadhuiscarillon. In verband met in het verleden geuite klachten door de stadsbeiaardier c ver een onvoldoende beheersbaarheid van de kleinere klokken en het dientenge volge minder goed functioneren van het carillon is aan de Koninklijke Eijsbouts B.V. offerte gevraagd voor het opheffen van deze bezwaren. Deze klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken heeft het carillon in onder- loud en heeft destijds ook de restauratie uitgevoerd. Het ligt in het voornemen iti-slingerdraden aan te brengen, die moeten voorkomen, dat met name de kle pels in de kleinere klokken na aanslag blijven slingeren. De kosten van deze verbetering, inclusief het afregelen van het geheel, in aanwezigheid van een eskundige, bedragen naar raming 5.325, Wij stellen U voor terzake een krediet van 5.325,beschikbaar te stel en. De kosten van 5.325,kunnen worden gedekt door te beschikken over een eel van het restauratiefonds monumenten. Ten aanzien van het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de verbete- ing van het carillon van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk ark voorzien wij - gelet op de voordien gepleegde contacten met de Rijksdienst oor de Monumentenzorg - geen moeilijkheden, aangezien het hier slechts een ge- inge ingreep betreft. 2. iverse aanschaffingen ten behoeve van de politie. De politie heeft als gevolg van enkele andere noodzakelijk uitgaven moeten ifzien van de aanstelling van een sportinstructeur in 1980. Hiervoor is onder olgnr. 74/1 een stelpost van 25.000,opgenomen. Voorgesteld wordt dit bedrag thans aan te wenden voor het afvoeren van de p volgnr. 84 geraamde negatieve stelpost van 10.805,(waarin verwerkt de apitaallasten van een nieuwe frankeermachine). Hiermede sluiten wij aan bij ons /oorstel van 7 februari 1980, bijlage nr. 94, tot wijziging van de gemeentebe- roting voor het dienstjaar 1980, waarbij wij U hebben meegedeeld U nog een voor tel tot dekking van dit bedrag te zullen doen. Voorts stellen wij U voor een krediet van 34.000,beschikbaar te stel- „en voor de aanschaf van 34 Waftherpistolen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 5.330,-- gespecificeerd als volgt: afschrijving: 6 2/3 van 34.000,2.270,-- ente 9 van 34.000,3.060,-- L==hll^i~ Tenslotte stellen wij U voor een krediet van 8.795,beschikbaar te tellen voor de aanschaf van 7 schrijfmachines. De kosten van in totaal 24.930,10.805,-- 5.330,8.795, unnen worden gedekt door de op volgnr. 74/1 geraamde stelpost van 25.000, met hetzelfde bedrag te verlagen. - 2 - - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 309