Verkoop van in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen percelen indus trieterrein. Bijlage no. 62 Leeuwarden, 7 februari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 3 gegadigden overeenstemming bereikt omtrent de ver koop van de op de ter inzage gelegde tekeningen met een rode omlijning aangegeven percelen industrieterrein. De voorgenomen bebouwing is in overeenstemming met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan "Hemrik". Ten aanzien van de prijzen, waartegen en de voorwaarden, waaronder deze verkopen kunnen plaatsvinden, mogen wij D kortheidshalve verwijzen naar de hierbij gevoegde ontwerp-besluiten. De instemmende adviezen van de Commissie voor het Grondbedrijf zijn mede ter inzage gelegd. Wij geven IJ in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna af gedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 30